Zafer Kalkınma Ajansı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı kapsamında 4 uzman personel ve 1 iç denetçi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 30 Mart 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2018

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 4 (dört) Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır.T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

Son Başvuru Tarihi ve Saati30/03/2018 – 18:00
Başvuru YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39

43020 Merkez / KÜTAHYA

Sınav ŞekliSözlü (mülakat)
Mülakata Katılmaya Hak Kazananların İlanı06/04/2018 Cuma
Mülakat Tarihleri11 -13/04/2018 Çarşamba – Cuma
Sınav YeriT.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39

43020 Merkez / KÜTAHYA

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 30/03/2018 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak,
 • Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
 • Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,
 • Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek) olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak,
 • Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş olmamak,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre Ajanslarda istihdam edilecek Uzman Personel bakımından;

Aşağıda Tablo 1’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak ,

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan ilgili puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak veya kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki 2.2.b maddesinde belirtilen konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS , e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

ön şartları gereklidir. Belirtilen 3 (üç) adet ön şartı aynı anda sağlamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.1. KPSS Puanı İle Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

a) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan KPSS’den mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Tablo 1 – Alım Yapılacak Bölümler

Bölüm

Bölümİstihdam

Edilecek

Personel Sayısı

KPSS Puan TürüTaban

KPSS

Puanı

Taban

YDS

Puanı

İstatistik, Maliye, İktisat, İşletme1KPSSP 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 268070
Şehir ve Bölge Planlama1KPSSP 1, 2 veya 38070
İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği2KPSSP 1, 2 veya 38070

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle [En Az 5 (Beş) Yıllık Kamu ve / veya Özel Sektör İş Tecrübesi] Başvuracak Uzman Personel Adayları İçin;

Yukarıdaki 2.1.b bölümünde yer alan tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde;

 • planlama ve programlama p roje üretimi, tasarımı ve yönetimi strateji geliştirme, strateji yönetimi izleme ve değerlendirme
 • tanıtım ve danışmanlık
 • şehircilik ve çevre
 • araştırma-geliştirme
 • bilgi ve iletişim teknolojileri
 • finansman
 • insan kaynakları yönetimi uluslararası ticaret

konularında, belgelendirilebilecek şekilde başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

c) YDS, e-YDS veya KPDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek mülakata çağrılacak adayların tespitinde tercih sebebi olacaktır:

 • Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yandal / çift anadal / ön lisans yapmış olmak,
 • Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (İkinci yabancı dil için, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,
 • Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,
 • Ajansın faaliyet gösterdiği alanlarda alınan ve süresi 30 saat veya 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim almak veya kursa katılmak,

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. İç Denetçi İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl fiilen çalışmış olmak,

c) Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,

d) YDS, e-YDS veya KPDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış [son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde alınmış] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Ajans mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

3.2. İç Denetçi İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya bir kaçına haiz olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

 • Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yandal / çift anadal / ön lisans yapmış olmak,
 • Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (İkinci yabancı dil için, ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı/belgesi dikkate alınacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,
 • Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,
 • Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası veya Uluslararası İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak,
 • İç Kontrol Sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini T.C. Zafer Kalkınma Ajansı – Cumhuriyet Mah. Öncü Sokak No:39 43020 Merkez / KÜTAHYA adresine en geç 30/03/2018 Cuma günü saat 18:00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

ÖNEMLİ:

Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman ya da iç denetçi pozisyonundan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir). Başvuruda sunulacak mezuniyet belgelerinde yer alan bölüm isimlerinin, Tablo 1’de sayılan bölüm isimleriyle tam olarak aynı olması gerekmektedir. Yurt içi üniversitelerden, müfredat vb. nedenlerle eşdeğer olduğu iddia edilen bölümler kabul edilmeyecektir.

UYARI:

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların sunması gereken asgari belgeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başvuru evrakları; Tablo 2’de yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Ajansa sunulmalıdır. Ayrıca EK-1 İş Talep Formu (bilgisayar ortamında) ve EK-2 Ayrıntılı Özgeçmiş (okunaklı bir şekilde el yazısı ile) eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

Personel Alım İlanı

Tablo 2 – Başvuruda Sunulacak Belgeler

#BelgeUzman

Personel

İç

Denetçi

1İş Talep Formu (EK-1)XX
2Ayrıntılı Özgeçmiş (EK-2)XX
3*Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı suretiXX
4KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca (ÖSYM) onaylı suretiX
5KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, iş tecrübelerini gösterir SGK veya ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,XX
6KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için, tecrübelerine ilişkin olarak, hangi görevi hangi unvan ile başarılı bir şekilde yürütmekte / yürütmüş olduğuna dair işyerlerinden / kurumlarından alınmış onaylı yazıXX
7YDS / e-YDS / KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı suretiXX
83 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış)XX
9T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisiXX
10Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi

(Savcılıktan veya e-devletten alınacak.)

XX
11*Erkek adaylar için askerlik durumunu (tecil, terhis veya muaf) gösteren belge, (İlgili

Kurumdan veya e-devletten alınacak)

XX
12*Yukarıda 2.3 ve 3.2 maddelerinde belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları, noter onaylı suretleri veya ilgili resmi kurumca onaylı suretleriXX

*Adaylar, başvuru aşamasında bu belgelerin fotokopisini sunabilirler. Ancak mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda belgelerin asıllarını sunmak zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaktır.

Sınav Yeri, Şekli ve Tarihi

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere her bir pozisyon için uygun aday olması halinde 8 (sekiz) katına kadar aday sınava çağrılacaktır.

Belli bir öğrenim dalı için yeterli başvuru olmaması, başvuran adayların aranan şartları taşımaması veya başvuru kriterlerine uymaması durumunda diğer alanlardan daha fazla sayıda aday mülakata çağrılabilecektir. Ajans gerekli gördüğü hallerde mülakata çağıracağı aday sayısını arttırabilir.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri, sınava girecekleri yer ve tarihler 06/04/2018 tarihinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI Personel Alım İlanı

Sınav, Ajans Genel Sekreterliğinde sözlü (mülakat) olarak ve 11-13/04/2018 tarihlerinde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Mülakat sonucu başarılı bulunan adaylar, güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Kazanan adayların listesi Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesinde (www.zafer.gov.tr) ilan edilir ve Ajans Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Adayların onaylanmasını müteakiben sonuçlar göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Görevlendirme

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ücretlendirme

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olup Ajansta istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/c fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ve sair ilgili mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ücret ödenecektir.

Standart Başvuru Evrakları ve Bilgi Alma

Başvuru sırasında kullanılacak standart evraklara (EK-1 İş Talep Formu ve EK-2 Ayrıntılı Özgeçmiş) Ajansın internet sitesinden (www.zafer.gov.tr) ulaşılabilir. Bu formların haricinde farklı bir formatta yapılacak başvurular geçersiz kabul edilecek ve değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0274 271 77 61 (Dahili: 175)

E-posta : [email protected]

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. (01/03/2018)

Bu yazımızda Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.