Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Türkiye Su Enstitü Başkanlığı ya da bilinen kısa adı ile SUEN yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türkiye Su Enstitüsü personel alımı ilanı kapsamında proje elamanı ve yardımcı proje elemanı alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar ilana 20 Haziran 2017 mesai sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Kanun Hükmünde Kararnamenin “Geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel, idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir”’ 10. maddesinin 5. fıkrasına istinaden; personel alımı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak,
 • Seyahate engeli olmamak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak, şartlarını taşıması gerekir.

Kurumumuz bünyesinde yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere, 29 Haziran 2017 tarihinde yapılacak mülakatla aşağıdaki tabloda belirtilen nitelikleri haiz geçici personel alımı yapılacaktır.

KurumuOrman ve Su İşleri Bakanlığı

Türkiye Su Enstitüsü

BütçesiÖzel Bütçe
SüresiBaşlangıç tarihinden 31.12 2017 tarihine kadar
Proje/ İşin AdıFırat-Dicle Havzası Hidrolojik ve Ekonomik Modellemesi: Havzanın su kaynaklarına ait kapsamlı bir modellemenin (hidrolojik, ekonomik ve kalite) geliştirilmesi, modelin uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi, senaryoların oluşturulması ve karar vericilere sunulması.

Horizon 2020 Proje Başvurusu Çalışmaları: Horizon 2020 çerçevesinde 2017 Çalışma Programında yer alan “RUR-04-2016: Tarımın içmesuyu kaynakları üzerindeki etkisini azaltmak” başlıklı çağrı altında “tarım aktivitelerinden kaynaklanan kirliliğin su kaynaklarına etkisi” konulu proje başvurusu hazırlıklarının yapılması.

Aral Gölü Çevre Felaketinin Azaltılması Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilgili kurumlan ve TİKA ile işbirliğinde Aral Gölünde yaşanan çevre felaketine çözümlerin üretilmesi.

4. İstanbul Uluslararası Su Forumu Çalışmaları:

10-11 Mayıs 2017 tarihli Forumun; forum çıktılarının derlenmesi, raporlanması, forum yayınlarının hazırlanması ve dağıtımı.

Proje Elemanı (1 Adet)Özel Şartlar:

Üniversitelerin Harita veya Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisliği bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olmak.

Son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve/veya uzaktan algılama konularında tecrübe sahibi olmak.

Yardımcı Proje

Elemanı (1 Adet)

Özel Şartlar:

Bilgisayar Programcılığı önlisans diplomasına sahip olmak

Tercihen yabancı dil bilmek ve sunucu (server) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Başvuru sırasında adaylardan istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alman mezun belgesi çıktısı,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Proje Elemanı pozisyonu için yabancı dil düzeyini gösteren belge,
 • Proje Elemanı pozisyonu için tecrübeyi gösterir belge (işveren yazısı ve/veya hizmet dökümü),
 • Özgeçmiş (özgeçmişin Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

Türkiye Su Enstitüsü Personel Alımı Başvurusu

Başvuruda istenen belgelerin 20 Haziran 2017 mesai saati bitimine kadar Türkiye Su Enstitüsüne şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Mülakat için gerekli şartı sağlayanlar, Enstitümüz ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsü web sayfasında (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Mülakat 29 Haziran 2017 tarihinde saat 10:00’da Libadiye Caddesi No:54 Küçükçamlıca-Üsküdar/İstanbul adresindeki Türkiye Su Enstitüsü’nde yapılacaktır.

Sınav sonuçları Enstitümüz ilan panosunda ve Türkiye Su Enstitüsü web sayfasında (www.suen.gov.tr) ilan edilecektir. Kurumumuz mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

Adaylardan başvuru veya başlatma işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Başvuru formu aşağıda verilmiştir.

1Başvurulan PozisyonProje Elemanı [ ]Yardımcı Proje Elemanı [ ]
2T.C. Kimlik No
3Adı ve Soyadı (Tam Olarak)
4Doğum Yeri-Tarihi (gg/aa/yyyy)J
İlİlçe Cilt No Aile S.No Sıra No
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
6Cinsiyet ve TabiiyetiErkek | | Kadın[Tabiiyeti
Haberleşme Adresi (Sınavla ilgili tebligatlar bu
adrese gönderilecektir)
8Haberleşme Telefonu
9Askerlik DurumuYaptı [ ] Muaf[…/…./…… tarihine kadar tecilli.
10Medeni Hali
11Adli sicil kaydı durumuVar[ ]Yok[ ]
Lise
Üniversite
12Bitirdiği Öğretim KurumlanFakülte
Bölüm
Bitirdiği Yıl ve Derecesi
13Lisans Üstü Eğitim Yapılmış iseKonusu :| Bitirme Yılı :
Halen Çalışıyorsanız, Görev Yeriniz ve Süresi
14Daha Önce Çalışmışsanız, Görev Yeriniz ve
Süresi

Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacak, soruları cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.  Yanlış bilgi ve sahte belge vermek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. Kurumu yanıltanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, yukarıdaki şekilde kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Başvuru yeri: Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü, K.Çamlıca Mah.Libadiye Cad.No:54 34696

Bu yazımızda Türkiye Su Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Türkiye Su Enstitüsü iş başvurusu sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.