Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla TÜSEB, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında memur alımı yapacağını açıkladı. TÜSEB memur alımı ilanı kapsamında uzman alımı ve araştırmacı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 14 Mart 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Memur Alımı İlanı 2018

Başkanlığımıza; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ve 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden Türkiye Genom Projesi kapsamında genetik alanında projelerin üretilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde görev yapacak Doktora derecesine sahip 6 (altı) adet Araştırmacı ve Yüksek Lisans derecesine sahip 10 (on) adet Uzman statüsünde personel istihdam edilecektir.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.
 • Türk Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
 • Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır.
 • Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

İlana başvuruda bulunmak için referans kodunu ve sözlü sınava katılmak istediğini belirtir bir dilekçe ve ilanda istenilen belgelerle birlikte eksiksiz olarak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına şahsen teslim edilmesi zorunludur. Adaylardan talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • İş Başvuru Formu (Başkanlığımıza müracaatta doldurulacak).
 • Diplomanın aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği. (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.) (Diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noter veya okul tarafından onaylı örneği). Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Başkanlıkça tasdikli örneği).
 • Yabancı Uzman olarak başvurulması durumunda çalışma iznini gösterir belge.
 • Adli Sicil Belgesi. ( E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. ( E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
 • Sağlık Raporu (DMK 657/48-7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekiyor. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.) (Sağlık raporu aile hekimi, özel hastane veya devlet hastanesinden alınabilir. Tek hekim raporu kabul edilecektir.)
 • Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (İş Başvuru Formu ile Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu için kullanılan fotoğraf dışında.)
 • Özgeçmiş (CV).
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Başkanlığımıza müracaatta doldurulacaktır.)

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Başvuruların en geç 14/03/2018 tarihi saat 18:00’a kadar şahsen yapılması gerekmektedir. Posta veya elektronik ortamda gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sözlü sınava çağrılmayacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri www.tuseb.gov.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular TÜSEB (www.tuseb.gov.tr) web sayfasında ilan edilecektir. Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayınlanır. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları yazılı olarak posta veya kargo ile (başvuru sırasında beyan edilen adreslerine) gönderilir. Adaylarda istenen özel şartlara ve ilan hakkında diğer detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda TÜSEB tarafından yayınlanan memur alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara TÜSEB iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.