Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ya da bilinen kısa adıyla İŞKUR yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İŞKUR ilan kapsamında avukat alımı yapacaktır. İlan kapsamında 20 avukat istihdam edilecektir. Adaylar ilana 4 ile 12 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Personel Alımı İlanı 2018

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır. • Sınav Başvuru Tarihleri : 04 – 12 Ocak 2018
 • Sınav Tarih ve Yeri : 05 – 09 Şubat 2018 / Ankara
 • Sınav Başvuru Adresi : www.iskur.gov.tr (Duyurular Bölümü)
Sıra NoAtama Yapılacak BirimlerUnvanıSınıfıKadro DerecesiAdet
1Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH68
2İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH63
3Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH62
4Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
5Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
6Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
7Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
8Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
9Konya Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
10Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlüğüAvukatAH61
Toplam20

Sınav 5 Şubat 2018 tarihinde Saat 09:00’da başlayıp 9 Şubat 2018 tarihinde tarihi 17:30’da sona erecektir. Sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yeri ve tarihi Kurumumuz İnternet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavına Başvuru Şartları

Avukatlık giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (12 Ocak 2018) itibariyle aşağıda sayılan şartlar aranacaktır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 • T.C Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B Grubu) KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Başvuru Şekli

Başvurular; 4 Ocak 2018 Perşembe ile 12 Ocak 2018 Cuma günleri arası (dahil), Kurumumuz İnternet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünden online yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. yollarla başvuru alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir. Her aday, bu ilanda atama yapılacağı belirtilen birimlerden sadece birisi için başvurabilir. Her birim için başvuranların sıralaması kendi içinde yapılacaktır. Gerekli şartları taşıyanlardan KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazananların listesi 15 Ocak 2018 tarihinde Kurum İnternet sayfasında ilan edilecektir.

Sınava Gireceklerden İstenilecek Belgeler

Sınava girmeye hak kazandıkları ilan edilen adaylardan sınava girmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde, ilanda belirtilen başvuru adresine, 22 Ocak 2018 tarihi saat 17:30’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Belgeleri ulaştırmayan adaylar, sınava girme hakkını kaybedeceklerdir.

 1. Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi,
 3. KPSS (B) Grubu sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,
 4. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,
 5. Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
 6. Adayın özgeçmişi,
 7. Erkek adayların, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığını belirtir yazılı beyanı,
 8. Adli sicil kaydı olup olmadığına dair yazılı beyanı,

Adaylardan istenilen belgelerden, diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurum yetkililerince tasdik edilecek olup belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların nihai listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat sınav tarihinden en az beş iş günü önce Kurum internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak, sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Sınav Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 2. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav öncesinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Avukatlık Kimlik Belgesi, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Sınav Komisyonu Üyelerinin her biri tarafından; Sınav Şekli ve Konuları başlığı altındaki (a) bendi için elli puan, diğer bentler için ise onar puan üzerinden değerlendirilerek adaylara puan verilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanmak suretiyle başarı sırası tespit edilir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı sırasına göre, atama yapılacak her bir birim için kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday (yarımlar tama iblağ edilir) listesi belirlenir. Giriş sınavı sonuçları, sınavın son gününü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kurum internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. Sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonra yapılacak sınavlar yönünden kazanılmış bir hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü giriş sınavı komisyonuna dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren giriş sınavı komisyonunca en fazla 7 (yedi) iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanma

Atanmaya hak kazananlar, güvenlik soruşturması işlemlerinin tamamlanmasını müteakip otuz gün içerisinde avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine yedek aday listesinden başarı sırasına göre 6 (altı) ay içerisinde atama yapılabilir.

Atanmaya hak kazananların atanmaları için Kurum tarafından yazılı olarak bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

 • Erkek adayların, askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Psikiyatri bölümünden tek hekim raporu yeterli),
 • Dört adet vesikalık fotoğraf,
 • Mal bildirimi,
 • Atama tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle yer değişimi talebinde bulunulmayacağına dair taahhütname.

Gerekli belgeleri eksiksiz ve süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca saklanır.

Diğer Hususlar

Avukatların işe alımı, yetiştirilmesi, avukatlığa atanması ve avukatların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 16/2/2015 tarihli 29269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İle Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği ve 27/10/2003 tarih ve 25272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen ilave bilgilendirmeler, Kurumun internet sayfasından yapılacaktır.

Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Bu yazımızda İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca İŞKUR tarafından yayınlanan diğer ilanlara İŞKUR iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.