Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yayınlamış olduğu iş ilanı ile atom enerjisi uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Kurum, ilan kapsamında 9 atom enerjisi uzman yardımcısı istihdam edecektir. Adayların nükleer enerji mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği ve hukuk mezunu olmaları gerekmektedir. Adaylar ilana 8 Ocak 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2018

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen branşlarda Genel İdare Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya yarışma sınavı ile 9 (dokuz) Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı yarışma sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (Lisans); 5 inci grup için KPSS P4, diğer gruplar için KPSS P1 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 • İngilizce veya Rusça veya Japonca dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak ya da KPSS yabancı dil bölümü İngilizce sorularının %70’ine doğru cevap vermiş olmak,
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen 5 inci grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi, diğer gruplar için en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik programları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
GrupBranşKadro

Adedi

Puan

Türü

Puanı
1. GrupNükleer Enerji Mühendisliği2KPSS P170
2. GrupMakine Mühendisliği1KPSS P170
3. Grupİnşaat Mühendisliği2KPSS P170
4. GrupEndüstri Mühendisliği2KPSS P170
5. GrupHukuk2KPSS P470
TOPLAM9

Başvurular nasıl, nereye yapılacak?

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

 1. Elektronik ortamda doldurulacak Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.taek.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir),
 2. Sınava hangi gruptan gireceklerine ilişkin dilekçe,
 3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
 4. Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
 5. Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği,
 6. İki adet vesikalık fotoğraf,
 7. Özgeçmişi.

b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 8 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar;

(1) “Türkiye Atom Enerjisi, Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya,

(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak

şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Her aday ancak bir grup için sınava başvurabilir. Adaylar sınava mezun oldukları branş itibarıyla başvurabileceklerdir. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her branş için belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için ilan edilen kadro sayısının en çok 4 (dört) katı kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları branşlar itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)’dir.

GrupBranşAlan Bilgisi Konuları Alt Başlıkları
1. GrupNükleer Enerji MühendisliğiMatematik, Fizik, Kimya, Nükleer Fizik, Nükleer Reaktör Mühendisliği, (Termal-Hidrolik; Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi) Nükleer Yakıt Çevrimi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Reaktör Teorisi (Fiziği), Modern Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Mühendislikte Ölçme Teknikleri, Radyasyondan Korunma
2. GrupMakine

Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Mukavemet, Dinamik, Statik, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Isı Transferi, Makine Elemanları
3. Grupİnşaat MühendisliğiMatematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Malzeme, Statik, Mukavemet, İnşaat Jeolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Yapı Statiği, Zemin Mekaniği, Betonarme
4. GrupEndüstri

Mühendisliği

Matematik, Fizik, Kimya, Yöneylem Araştırması, Sistem Simülasyonu, Proje Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Planlama ve Stok Kontrol, Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Etüdü
5. GrupHukukGenel Kamu Hukuku, Medeni Hukuk (Genel Hükümler- Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku (Genel Hükümler, İdari Yargı)

b) Genel yetenek ve genel kültür sözlü sınav konularının alt başlıkları aşağıdadır:

(1) Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konular,

(2) Türkçe dilbilgisi,

(3) Matematik,

(4) Türkiye coğrafyası,

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

(6) Tarih,

Genel yetenek ve genel kültür konularının puan değeri 10 (on)’dur.

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Puan değeri 10 (on)’dur.

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Puan değeri 10 (on)’dur.

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Puan değeri 10 (on)’dur.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurum internet sitesinden ilan edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik alet ve aygıtlar alınmayacaktır. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yarışma sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden yayınlanmak suretiyle adaylara duyurulacaktır. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav Tarihi, Yeri, Şekli ve Değerlendirme Yöntemi

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav Atom Enerjisi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 22 – 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Yarışma sınavı sonucu; Adayın KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday yarışma sınavı komisyonu tarafından belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Kazananların İlanı ve Atanması

Sınavı asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bu yazımızda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.