Türk Patent ve Marka Kurumu yani kısa adıyla Türk Patent yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Türk Patent ve Marka Kurumu uzman yardımcısı alımı ilanı kapsamında sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 10 uzman yardımcısı alımı yapılacaktır. İlan hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2017

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile aşağıda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam 10 (on) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
FAKÜLTE/BÖLÜMUNVANSINIFDERECEKADRO

SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜTABAN

PUANI

Makine Mühendisliği Bölümü,

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Sınai Mülkiyet Uzman YardımcısıGİH98KPSSP180
Otomotiv Mühendisliği BölümüSınai Mülkiyet Uzman YardımcısıGİH92KPSSP180
TOPLAM10

Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu

Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde elektronik ortamda Kurumumuz resmi İnternet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır. Sadece Kurum İnternet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavına katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

Sözlü sınava girecek adaylardan;

 • Kurumumuz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,
 • Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),
 • Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş, istenecektir.

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınav;

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Sınav Sonuçları

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Kurumumuz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecek olup, sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

Diğer Hususlar

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı veya ehliyet ibraz ederek sınava alınacaklardır. Giriş sınavını kazananlardan, başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Bu yazımızda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayırca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Türk Patent ve Marka Kurumu iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.