Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ya da bilinen kısa adıyla TEİAŞ yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TEİAŞ personel alımı ilanı kapsamında 20 avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 29 Ocak 2018 tarihi ile 9 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

TEİAŞ Personel Alımı İlanı 2018

Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 06.05.2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde boş bulunan 20 (yirmi) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.NOT: Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların atama işlemleri iptal edilecektir. Sınav Komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. Sözlü sınavda başarılı olarak, atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde 15.02.2004 tarih, 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği’ne göre en az 2 yıl çalışmaları gerekmekte olup, adayların bu durumu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

SIRA NOATAMA YAPILACAK BİRİMLERUNVANIADEDİ
1MERKEZ TEŞKİLATI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİAVUKAT3
21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL/DAVUTPAŞA)AVUKAT1
55. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADAPAZARI)AVUKAT1
66. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KÜTAHYA)AVUKAT1
89. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KONYA)AVUKAT1
910. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)AVUKAT1
1011. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAYSERİ)AVUKAT1
1112. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)AVUKAT1
1213. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ELAZIĞ)AVUKAT2
1314. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)AVUKAT1
1415. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ERZURUM)AVUKAT1
1517. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)AVUKAT3
1719. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA)AVUKAT1
1821. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)AVUKAT1
1922. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KASTAMONU)AVUKAT1
TOPLAM20

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 09/02/2018 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.
 • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle staj süresi hariç en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olmak.
 • KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için son başvuru tarihi itibariyle geçerliliğe sahip Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (B) düzeyinde puan almak veya ÖSYM Başkanlığınca eş değerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.

Başvuru Tarihi, Şekli ve Yeri

Giriş sınavı başvuruları 29/01/2018 tarihinde başlayacak 09/02/2018 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir. Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecektir.

Başvurular, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat:16 No:12 Çankaya/Ankara) veya www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda IV. bölümde istenilen belgelerin eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese ulaşması şarttır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan birim kadro sayısının beş katını geçmemek üzere birim bazında bir sıralamaya tabi tutulacaktır. Son sıradaki adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılabilecektir. Giriş sınavına girmeye hak kazananların isimleri, sınava giriş gün ve saatleri KPSSP3 puanları ile birlikte Teşekkülün İnternet sitesinde yayımlanacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Teşekkülün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

 • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış kontrol kodlu örneği.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 • Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl süre ile fiilen avukatlık yapmış olduğuna ilişkin sigorta kaydı ve/veya vergi kaydı belgesinin aslı veya onaylı örneği.
 • 3 adet vesikalık fotoğraf. (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebatlarında olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Aday tarafından yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.
 • Merkez teşkilatına ataması yapılacak 3 (üç) Avukat için istenilen yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği.

Giriş sınavına başvurular; şahsen, elden veya posta yoluyla veya Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara) adresine yapılabilir. İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Teşekküle teslim edilmesi gerekir. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

Giriş sınavı, 26-28 Şubat 2018 tarihlerinde, saat: 10.00’da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 14 No:38 Çankaya/Ankara) adresinde yer alan TEİAŞ Genel Müdürlüğü binası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır. 28 Şubat tarihinde sınavın bitmemesi halinde takip eden günde sözlü sınava devam edilecektir.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava katılabilir. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava katılabilir. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler) ve İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 2. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Değerlendirme ve Sonuç

Sözlü sınav V. bölümde yer alan dördüncü fıkranın “1” numaralı bendi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınavda birim bazında en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanları tespit edilir ve birim bazında nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 20 (yirmi) asıl aday ile 20 (yirmi) yedek aday belirlenir. Başarı sırasına göre oluşturulan yedek aday listesi, sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün İnternet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilir. Başarılı olan adayların atamalarının yapılabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması şarttır. Aksi halde atamaları yapılmaz.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Giriş sınavında başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Teşekkülümüzün www.teias.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Kat: 16 No: 12 Çankaya/Ankara)

Telefon: 0312 203 84 10

Bu yazımızda TEİAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara TEİAŞ İş Başvuru Formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER TEİAŞ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, teiaş konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan teiaş duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.