TEDAŞ yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TEDAŞ ilan kapsamında 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 15 Şubat 2023 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı 2023

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • ÖSYM tarafından 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) P-48 puan türünden 75 (yetmiş beş) ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puandan başlanarak yapılan sıralamaya göre ilk 200 (iki yüz) kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır).
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı olan genel şartları taşımak.
 • (01/01/2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).
 • (En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • TEDAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.
 • Aday formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “II-SINAV BAŞVURUSU” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılır?

Giriş sınavına katılmak için başvurular 15/02/2023 tarihinde başlayacak olup, 15/03/2023 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Başvurular, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.tedas.gov.tr) yayımlanan başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgelerle birlikte “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (www.tedas.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).
 • KPSS Sonuç Belgesi.
 • Başvuru tarihinden en fazla 6 (altı) ay önce çekilmiş 2 (iki) adet renkli vesikalık fotoğraf.
 • Yükseköğrenim Kurumu diplomasının veya bitirme belgesinin, ilgili merci tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı suretleri (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).
 • Eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ)

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22/03/2023 tarihinde www.tedas.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Adaylık Belgeleri” 09/04/2023-21/04/2023 tarihleri arasında “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 Balgat-Çankaya /ANKARA” adresinde adaylara şahsen elden teslim edilecektir. Adaylık Belgelerini alamayan adaylar, Adaylık Belgelerini yazılı sınav tarihinde sınav salonundaki görevlilerden de alabileceklerdir.

Adaylar giriş sınavına, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek fotoğraflı “Adaylık Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaporttan herhangi birini sınav görevlilerine ibraz ederek gireceklerdir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

(1) Hukuk;

a) Anayasa Hukuku,

b) Ceza Hukuku (Ceza Kanununun Genel Hükümler başlıklı 1’inci kitabı ile zimmet, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma cürümleri),

c) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

ç) Borçlar Hukuku (Borçlar Kanununun Genel Hükümler kısmı ile Kira, Hizmet, Eser ve Kefalet Sözleşmeleri),

d) Ticaret Hukuku (Ticaret Kanununun başlangıç kısmı ile Ticari İşletme başlıklı 1’inci ve Kıymetli Evrak başlıklı 3’üncü kitapları),

e) İş Hukuku.

(2) İktisat;

a) İktisat teorisi ve politikası, para, banka, kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, işletme denetimi ve finansal yönetim, güncel ekonomik sorunlar.

(3) Maliye;

a) Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gelirleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları.

(4) Muhasebe;

a) Genel muhasebe,

b) Bilanço analizi ve teknikleri,

c) Ticari hesap.

(5) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi).

Yazılı Sınavın  Tarihi ve Yeri

Yazılı Sınav, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (ANKÜSEM) 21/04/2023 Pazar günü 10:00 – 12.30 saatleri arasında (150 dakika) tek oturum halinde, Ankara’da yapılacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer “Adaylık Belgesinde” belirtilecektir.

Sınavın Şekli, Değerlendirilmesi, Sonuçlarının Duyurulması ve Sınav Sonucuna İtiraz

Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli (5 seçenekli) test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır. Yazılı sınavda, her bir sınav konu grubundan 25’er adet olmak üzere toplam 125 adet soru sorulacaktır.

Yazılı sınav puanının tespitinde; alan bilgisi puanı %90, yabancı dil puanı ise %10 olarak ağırlıklandırılır. Yazılı sınav sonucunda adaylar, puanı en yüksek adaydan başlanarak başarı sırasına konulur. 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) puanın altında olmamak koşuluyla sözlü sınava, en yüksek yazılı sınav puanını almış ilk 20 (yirmi) aday çağrılacaktır.

Yazılı sınavda eşit puan almış olmaları nedeniyle 20’nci aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.

Sözlü sınav, yazılı sınav konu gruplarından yapılır. Sözlü sınavda ayrıca, adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan az olmaması şarttır. Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa (başarı gösterenlerin sayısı 10 kişiden fazla olursa) giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yazılı sınav notu üstün olana sıralamada öncelik verilir. Adaylar, yazılı sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapacaklardır. Bu süre bittikten sonra gelen itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar 5 (beş) iş günü içinde değerlendirilip ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilanından, sözlü sınava itirazlar, sonuçların tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde bir dilekçeyle TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca en geç 15 (on beş) gün içinde değerlendirilerek ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi www.tedas.gov.tr internet adresinden ilan edilir ve ayrıca kendilerine gerekli tebligat yapılır. Sınavla ilgili olarak (0312) 215 53 39 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

Bu yazımızda TEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan müfettiş yardımcısı alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan ilanlara TEDAŞ iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.