Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları veya bilinen adı ile TCDD, yayınlamış olduğu iş ilanı ile yardımcı makinist alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TCDD ilan kapsamında sözleşmeli 79 personel alımı yapacaktır. Adaylar ilana 13 Temmuz 2023 tarihine kadar müracaat edebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

TCDD 79 Makinist Yardımcısı Alımı İlanı 2023

Genel Müdürlüğümüze 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli makinist(yardımcı makinist) pozisyonuna Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında 79 personelin açıktan ataması yapılacaktır.08 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan Giriş Sınavına Katılma Şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, internet üzerinden başvuru adresi, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

Giriş sınavına başvuracak adaylar aşağıda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2023 tarihine kadar ulaştırılacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Giriş sınavına katılmak isteyenler 13 Temmuz 2023 tarihi itibari ile;

 • 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 •  Tren makinist ehliyetine sahip olmak,
 • Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak;

c.1) Mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kuramlarının, raylı sistemler teknolojisi alanının raylı sistemler elektrik-elektronik, raylı sistemler makine, raylı sistemler mekatronik dallarından birinden mezun olmak.

c.2) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler yol teknolojisi, raylı sistemler makinistlik, raylı sistemler işletmeciliği, makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak.

c.3) Üniversitelerin dört yıllık mühendislik, raylı sistemler veya teknik öğretmen lisans programından mezun olmak.

 • Mezun olunan öğrenim düzeyi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden KPSS’den yetmiş puandan az olmamak üzere, giriş sınavı duyurusunda belirlenen asgari puanı almış olmak.

Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
 2. KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
 3. Tren makinist ehliyeti.
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf.
 5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisi.
 6. Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı beyan.
 7. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
 8. İlanda istenilen diğer belgeler.

İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel ve idari İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada sayılan belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının on katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, giriş sınavından en az on gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

Başvuru şartlarına haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Giriş sınavı konuları

Giriş sınavının yazılı kısım soruları aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Temel ve mesleki iş sağlığı ve güvenliği (İSG).

b) Manevra ve sürüş uygulamaları.

c) Demiryolu trafiği ve tren işletme.

ç) Meslek kültürü, çevre koruma ve olağan dışı durumlara müdahale.

d) Türkçe dil ve anlatım.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca sözlü/uygulamalı sınava katılacak adaylara bu sınavın tarih ve yeri yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b) ila (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavların her birinden en az 70 puan alınması zorunludur. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunacaktır. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenilecektir.

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde incelenerek karara bağlanarak itiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav komisyonu tarafından nihai başarı listesi, sözlü/uygulamalı sınavın yapıldığı son günü takiben yedi gün içerisinde açıklanır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylara daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE TABİ SÖZLEŞMELİ MAKİNİST(YARDIMCI MAKİNİST) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELİN ALIMI YAPILACAK İŞYERLERİ

İşyeri

No:

İŞYERİBölgesiAtanacak

Personel Sayısı

1Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüİstanbul10
2Kayseri Depo MüdürlüğüAnkara3
3Çatalağzı Depo MüdürlüğüAnkara3
4Çankırı Depo MüdürlüğüAnkara3
5Karabük Depo MüdürlüğüAnkara3
6Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüİzmir4
7Soma Depo Şefliğiİzmir7
8Kars Depo ŞefliğiSivas4
9Divriği Depo MüdürlüğüSivas18
10Malatya Lokomotif Bakım Atölye MüdürlüğüMalatya6
11Tatvan Depo ŞefliğiMalatya4
12Van Depo MüdürlüğüMalatya4
13Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye MüdürlüğüAfyonkarahisar4
14Tavşanlı Depo MüdürlüğüAfyonkarahisar6
TOPLAM79

Bu yazımızda TCDD tarafından yapılacak olan makinist yardımcısı alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara TCDD iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.