Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 8 personel alımı yapılacaktır. İlan kapsamında kontrolör alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 3 Ağustos 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı İlanı 2018

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 8 (Sekiz) Kontrolör Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Yazılı sınav 18.08.2018 günü saat 09.30’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00’da sınav salonuna alınacaklardır. Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Kontrolör Yardımcısı sayısının dört katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sıralamada en sonda aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.) Adaylar yazılı sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontu veya çıktısını yanlarında bulunduracaklardır. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 • Karakter veya yaşam biçimi bakımından Kontrolörlük mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),
 • Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,
 • Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak, (18.08.1988 tarihinden sonra doğanlar)
 • Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,
 • Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

Sınav Konuları ve Başarının Tespiti

I- Yazılı ve sözlü sınav konuları şunlardır:

A) Kooperatifçilik

B) Ekonomi

 • Genel Ekonomi
 • Ekonomik Doktrinler
 • Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
 • Milli Gelir
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Teşekküller
 • İşletme Ekonomisi

C) Hukuk

 • Anayasa
 • Kooperatifler Hukuku
 • Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahsın Hukuku, Ayni Haklar)
 • Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Akitler, Zaman Aşımı Hakkında Genel Bilgiler)
 • Türk Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • İcra -İflas Hukuku
 • Türk Ceza Hukuku (Devlet İdaresi, Kamu Güveni ve Mal aleyhine İşlenen Suçlar)
 • Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (Davaların Açılması, Takibi Ve Resmi Evraka Ait Hükümler)
 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Görev, Yetki ve Kovuşturmaya Ait Hükümler)

D) Muhasebe

 • Genel Muhasebe
 • Şirketler Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Bilanço Analizi

E) Ticaret Aritmetiği ve Mali Cebir (Yüzde, Faiz, İskonto, Cari Hesap Konuları)

F) Yabancı Dil ( İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri)

Yazılı imtihanı kazanan ve aranan şartlara haiz istekliler, sözlü imtihana tabi tutulurlar. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra konuşma ve muhakeme yeteneği gibi nitelikleri üzerinde durulur.

Başarının tespiti:

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, Başvuru Formunda istenilen diğer belgelerle beraber Genel Müdürlüğümüze veya adresleri verilen Bölge Birliklerimizden birine şahsen yapabileceklerdir.

 • Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 • Nüfus cüzdanının tasdikli sureti, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Yüksek Öğrenim Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 4,5x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • 2017 yılı KPSS sonuç belgesi çıktısı (Sonuç belgesi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Kodunun bulunması zorunludur)
 • Mezun olduğu eğitim kurumunun II/ı maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde Y.Ö.K. den alınacak denklik belgesi.
 • Adayın kendisi tarafından e-devlet şifresi ile UYAP’tan, hakkında açılmış dava olup olmadığına dair döküm

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Başvuru Merkezlerinde yaptırabileceklerdir. 17.07.2018 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 03.08.2018 günü saat 18.00’a kadardır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

KPSS (A) P 48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 160 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir.

Yazılı sınava çağrılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 13.08.2018 tarihinde yayınlanacaktır. Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti T.C. Ziraat Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdindeki Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına ait (TAREKSAV) ait 0626-53275801-5001 nolu hesaba (IBAN Numarası TR27 0001 0006 2653 2758 01 5001) yatırılacaktır. Sınav ücretini 18.08.2018 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu veya çıktısını sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Noksan belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların belgelerinin sahte olması veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçları www.tarimkredi.org.tr internet adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 (Beş) yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Alımlar Sivas Bölge Birliği, Trabzon Bölge Birliği, Erzurum Bölge Birliği, Malatya Bölge Birliği ve Şanlıurfa Bölge Birliği’ne yapılacaktır. Bu yazımızda Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Tarım Kredi Kooperatifleri iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.