Tarım Kredi Kooperatifleri yayınlamış olduğu iş ilanı ile 10 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri ilan kapsamında 10 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylar yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvurulara ilişkin diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri 10 Personel Alımı İlanı 2017

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 10 (On) Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Yazılı sınav 20 Ağustos 2017 Pazar günü saat 09.30’da; Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar BOSTANCI Caddesi No:4 İ.İ.B.F. Kampüsü Beşevler-ANKARA adresinde, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak olup, adaylar saat 09.00 da sınav salonuna alınacaklardır.

Yazılı sınava; alınacak sayının 20 katı aday katılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının üç katı (en yüksek puanı almış) aday daha sonra bildirilecek tarihte Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Adaylar yazılı sınava gelirken http://www.gazisem.edu.tr internet adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport) ve sınav ücretine ilişkin Banka Dekontunu yanlarında bulunduracaklardır. Adayların sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi v.b. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,
 • Karakter veya yaşam biçimi bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durum olmamak (Bu hususla ilgili araştırma Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır),
 • Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,
 • Sağlık durumu bakımından yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Sınav ilan tarihi itibarıyla 29 yaşından gün almamış olmak,
 • Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi (Lisans) bölümü ile bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,
 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak,
 • Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 2017 yılı KPSS sonuçlarına göre, KPSS P.48 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

Yazılı giriş sınavında her grup için tam not 100 dür. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir. Ortalaması 70 puan olmak şartıyla, imtihan gruplarından sadece birinden 50 puan almış olanlar da başarılı sayılır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alımı Başvurusu 2017

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nün www.tarimkredi.org.tr internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu gerçeğe uygun olarak el yazısıyla doldurup imzalayarak, (diğer belgelerle birlikte) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 17 Temmuz 2017 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek teslim etmeleri veya posta ile başvuru halinde ise başvuruya ilişkin formun (diğer belgelerle birlikte) en geç 28 Temmuz 2017 tarihinde başvuru yerine ulaşmış olması gerekir. 28 Temmuz 2017 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanının tasdikli sureti,
 2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya tasdikli sureti
 3. 4,5x 6 ebadında 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf,
 4. 2017 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği, İnternet çıktısı.
 5. Mezun olduğu eğitim kurumunun II/h maddesinde belirtilenler dışında kalması halinde YÖK’den alınacak denklik belgesi.

Not: Adaylar yukarıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında yaptırabileceklerdir.

KPSS P.48 puan türünden 70 ve üzeri puanı bulunan adaylardan en yüksek puana sahip ilk 200 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecektir. Yazılı sınava çağırılan adayların isimleri Kurumumuzun www.tarimkredi.org.tr internet adresinde 07 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanacaktır.

Yazılı Sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 50.- TL. sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücreti Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara/Bahçelievler Şubesinde bulunan TR800001000626377120276133 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır. Sınav ücretini 15 Ağustos 2017 tarihine kadar ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınava katılacak adayların Banka Dekontunu sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Eksik belgelerle yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınava müracaat eden adayların sahte belge koymaları veya belgeler üzerinde tahrifat yapmış olduklarının sonradan anlaşılması durumunda sınava kabul edilmeyecekler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ait başvuruları kabul edilen adaylar, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini 14.08.2017 tarihinden itibaren http://www.gazisem.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.

Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğümüzde ve http://www.tarimkredi.org.tr internet adresinde, ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini de belirtmek suretiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne dilekçe ile yapacaklar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR59 0001 2001 2940 0006 0001 65 IBAN numaralı hesabına 60,00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak, aldıkları banka dekontu ile birlikte, yazılı olarak dilekçeyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, ad soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan, banka dekontu eklenmeyen ve itiraz gerekçesi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınavı kazanarak işe başlatılacak adaylar, asgari 5 yıl süre ile çalışmak mecburiyetindedir (iki aylık deneme süresi hariç). İşe başlayacaklardan, bu süre zarfında çalışacaklarına ve bu süreden önce ayrılmaları veya kusurlu davranışları ile yetersizlikleri nedeniyle görevlerine son verilmesi halinde (eğitim sürecinde kendilerine yapılan harcamalar karşılığı olarak) ihbar tazminatına esas giydirilmiş ücretin 5 (beş) katı tutarında cezai şartı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

Başvuru Adresi:

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya/ANKARA

İrtibat Telefonları : 0 312 216 44 70, 71, 72, 73, 74

Bu yazımızda Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecek 10 müfettiş yardımcısı alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer bütün ilanlara Tarım Kredi Kooperatifi iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifleri Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN


DİĞER TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tarım kredi kooperatifleri konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tarım kredi kooperatifleri duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.