Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yayınladığı iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilan kapsamında pilot alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 3 Aralık ile 7 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 1 (bir) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

A) GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

ÖZEL ŞARTLAR

 • Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 • Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,
 • Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmemek,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve sertifikasına sahip olmak,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış “Uçuş Ekibi Lisansı” na sahip olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi olmak,
 • Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş “Pilot Uçuş Kayıt Defterinden” belgelemek,
 • Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1.Sınıf sağlık sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,
 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1′ deki ve SHT-MED’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun süresinin başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu başvuru esnasında yanında getirecektir.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 03/12/2018 – 07/12/2018 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

 • Kimlik belgesi,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 • Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler,
 • Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağrılacaktır. Sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav, adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 3. Genel yetenek ve genel kültürü,
 4. Davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden

değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama İşlemleri

Adayların sözlü sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralamaları yapılacaktır. Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. Sıralamada en yüksek puanı alan adayın ataması yapılacaktır.

Sonuçlara İtiraz

Adaylar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle sonuçlara itiraz edebileceklerdir. İtirazlar, 5 (beş) gün içinde incelenecek ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı Kazanan Adayların Atanması

Sınavı kazanan adayın yerleştirmesi kesin başarı listesine göre yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu neticelenmesini müteakip ataması yapılacaktır. Adayın, atama şartlarını taşımadığının sonradan tespit edilmesi, vazgeçme veya geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamama durumunda ataması iptal edilecektir.

Tebligat

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tkam.aov.tr)yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru şartları ve sınava ilişkin (0312) 551 2457 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

Bu yazımızda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.