Tapu tahsis belgesi nedir, ne işe yarar?

Ülkemizde, özellikle İstanbul gibi yerlerde çok fazla gecekondu ve bu tarz binalar, yapılar bulunuyor. Bu kişilerin tapu belgesi olmadığından dolayı bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. Tapu tahsis belgesi de gecekondu ve bu tarz yapılarda yaşayan ancak tapusu olmayan kişilere verilen bir belgedir. İl özel idareleri, hazine, belediye ve vakıflara ait olan gayrimenkul içerisinde bulunan gecekondu sahiplerine verilen ve bu şahsi hakkı sunan belgeye tapu tahsis belgesi denir.

Tapu tahsis belgeleri tapuya çevirmek için belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. 6306 numaralı yasa gereği tapu tahsis belgesi sahiplerinin taşıdığı bazı kurallar hususunda tapuya çevirme hakkı olduğu halde belediye buna karşı çıkıp vermiyor ise kişi rahatlıkla belediyeye karşı dava açabilir. Hakkı olduğu için rahatlıkla davayı kazanacak ve tapu tahsis belgesi tapuya dönüşecektir.Tapu tahsis belgesi nereden ve nasıl alınır?

Tapu tahsis belgesi, imar planı yapılacak gecekondu alanlarında eğer devlete ait bir arazi içerisinde ise devlet gecekondu sahiplerini mağdur etmemek için tapu tahsis belgesi vermektedir. Ancak tahsis belgesi belirtilen şartlarda geçerlidir. 2981 numaralı yasa çerçevesinde gayrimenkul üstünde ıslah imar projeleri ile oluşacak imar arazileri içerisinde bulunan hak ehlilerine, arazilerini işgal etmeleri durumunda tahsis belgesi verilmektedir. Bu belge imar projesi başlayana kadar kaçak olarak oturan gecekondu sahiplerini güvence altına almaktadır.

Bu tapu tahsis belgesi tapu senedi olarak kullanılmaz anca ön tapu belgesi olarak tanımlanabilir. Bu arazilerde eğer ıslah planları ve projeleri altında imar planı yapılmaya başlanırsa tapu tahsis belgesi tapuya dönüştürülme hakkı verilir. Bu anlamda gecekonduları yıkılan hak sahipleri yeni yapılacak planda ev sahibi olmaya hak kazanabilirler. Bunun yanı sıra tapu tahsis belgesini ve alacağı tapu belgesini de hak sahipleri istediği kişiye devredebilirler. Tapu tahsis belgesini bağlı bulunan belediyeden ya da İl Özel İdarelerinden rahatlıkla alabilirsiniz.

Tapu tahsis belgesi alma şartları nelerdir?

Tahsis kapsamındaki yerin hak sahibi adına tescil edilebilmesi için:

  • Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması,
  • Tahsise konu yerde 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca imar planı veya 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması,
  • İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması,
  • Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması,
  • Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olmadığı ve taşınmazın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla mahallinde uzman bilirkişiler aracılığı ile keşif yapılması,
  • Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi mahalline depo edilmiş olması,
  • İmar parsellerinin oluşturulması sırasında, şuyulandırmaya tabi tutulan parselden 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasanın 18/b-c maddesi uyarınca düzenleme ortaklık payı(DOP) kesilip kesilmediğinin, kesilmiş ise uygulanan oranın saptanması gerekir.
  • Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda yapılacak inceleme sonucunda, tescil isteğinin kabulü için yasal koşulların oluştuğu kabul edildiği takdirde, 3290 sayılı yasa ile değişik 2981 sayılı yasanın 10/C-2 maddesi gereğince tahsise konu yerde uygulanan düzenleme ortaklık payının davacıyı da bağlayıcı nitelikte olduğu dikkate alınarak tahsis miktarından bu oranda yapılacak indirimden sonra kalan miktarın tesciline karar verilebilir.

Tapu tahsis belgesi, hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idareleri tarafından verilebilir. Bu idarelerin, müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi bir hakkın belgesidir.

Tapu tahsis belgesi olan mı yoksa tapusu olan mı hak sahibi olur?

Danıştay Kararları gereğince, “tapu tahsis belgesinin taşınmazın mülkiyetini, belge sahibine nakleden veya mülkiyeti tesbit eden bir tapu niteliğinde olmadığı, ancak yasa ile belirli koşulların varlığı halinde gecekondu sahibine verilecek tapuya esas teşkil eden bir belge olduğunda kuşku yoktur.” hükmüne bağlanıyor. Buna göre, tapu tahsis belgesinin ayni hak sağlamadığı için tapusu olan kimse hak sahibi oluyor.

Tapu tahsis belgesi nasıl devredilir, satılır?

Satış vaadi sözleşmesi ile tapu tahsis belgesinin devri yapılıyor.Ama bu devir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi anlamına gelmiyor. Noter huzurunda yapılmamış bir satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz mal eğer tapuda kayıtlı ise, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi söz konusu olacağı için geçerli, yok eğer tapuda kayıtlı değil ise, bu takdirde bahis konusu olan gayrimenkul satış vaadi değil, zilyetlik hakkının devri vaadi olduğu için geçerli oluyor. Tapu tahsis belgesi alındıktan sonra, gecekondunun, hak sahibi niteliklerini taşıyan bir kişiye satılması halinde, satış belgesi ve tapu tahsis belgesinin temin edilmesi kaydıyla, tapu yeni maliki adına düzenlenebiliyor.

Bu yazımızda tapu tahsis belgesi hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER TAPU TAHSİS BELGESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tapu tahsis belgesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tapu tahsis belgesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.