Tali Kusur Nedir?

Trafik kanununca belirlenmiş olan bazı yan hata diye tabir ettiğimiz hareketler bulunmaktadır. Biz bu hareketlere yasal olarak tali kusur demekteyiz. Tali kusur, asli kusur hareketlerinin dışında kalanlar olarak da belirtilebilir. Trafik Kanununda bazı durumlar tali kusur olarak belirtilmiş haller aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Trafik Kanununda Tali Kusur Maddeleri

 • Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, kara yolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde kara yolu yapısında çalışma yapmak,
 • Kara yolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak
 • Belediye sınırları dışındaki kara yolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
 • Belediye sınırları içindeki kara yolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,
 • Tescilli araçları satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak,
 • Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan kara yoluna çıkarmak
 • Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak
 • Tescilsiz olup, kara yolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak
 • Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak
 • Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak
 • Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması
 • Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak
 • Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya g
 • Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
 • Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak
 • Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,
 • Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek
 • Araçların muayene süresini geçirmek
 • Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak
 • Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek
 • 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek
 • Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek
 • B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak
 • Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek
 • İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek
 • Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
 • İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri
 • Hayvanlarını ve hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından veya imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,
 • Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak
 • Kırmızı ışık kuralına uymamak
 • Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak
 • Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak
 • Toplu taşım araçlarında sigara içmek
 • Alkollü içki alarak araç kullanmak
 • Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak
 • Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak
 • Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak
 • Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak
 • Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,
 • Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak
 • Araçların hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak
 • Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak
 • Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak
 • Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak
 • Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Sola dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Döner kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Döner kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek
 • Geçme kurallarına riayet etmemek
 • Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek
 • Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması
 • Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
 • İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,
 • Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)
 • Sürücülerin; araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmeleri, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamaları yasaktır.
 • Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik
  tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar.
 • Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek
 • Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1- Bütün sürücüler, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,  Doğru geçmekte olan tramvaylara, Doğru geçen tramvay hattı bulunan kara yoluna çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara, Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, Bir iz veya mülkten (geçiş yolundan) kara yoluna çıkan sürücüler kara yolundan gelen araçlara, Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara, Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu işaretlerle belirtilmemiş ise; Motorsuz araç sürücüleri, motorlu araçlara, Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri, diğer motorlu araçlara, Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca, Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, geçiş hakkını vermek zorundadırlar.
 • Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi
 • Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek
 • Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak
 • Aksine bir işareti olmadıkça, bütün kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması
 • Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,
 • Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak
 • Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek
 • Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek
 • Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek
 • Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makine
 • Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak
 • Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak
 • Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışı
 • Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak
 • Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması
 • Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
 • Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
 • Öndeki aracı geçişlerde uyarı için uzağı gösteren ışıkların devamlı yakılması
 • Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak
 • Sadece park lambaları ile seyretmek
 • Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak
 • Taşıma sınırı üstünde yük almak veya taşıma sınırı aşılsın veya aşılmasın dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yükleme yapmak
 • Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak
 • Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak
 • Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak
 • Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek
 • Yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek
 • Her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek
 • Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek
 • Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek
 • Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptırmak
 • Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi;
 • Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları;
 • Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı
 • Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümek
 • Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı kara yollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememek
 • Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak
 • Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek
 • Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını göz önüne almadan veya göz önüne aldığı halde uygun zamanda geçmemek
 • Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak
 • Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmak
 • Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek
 • Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek
 • Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak
 • Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak
 • Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak
 • Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek
 • Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak
 • Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması
 • Kara yolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz olarak park ücreti almak
 • Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak
 • Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmek
 • Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi
 • Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak
 • Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek
 • Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak
 • Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi
 • Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak
 • Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak
 • Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek
 • Mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında yaralanan kimselerin tedavi giderlerini başvurma tarihinden itibaren 8 iş günü içerisinde ödememek
 • Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak
 • Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak
 • Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmak
 • Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek
 • Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak
 • Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemek
 • Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,
 • Radyo ve televizyonlarda, trafik eğitimine ilişkin programlara haftada 30 dakika yer vermemek
 • Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek

Tali Kusur Oranı Nedir?

Tali kusur oranları trafik kazasında suçun kimde olduğu ve mahkeme kararına göre farklılık gösterebiliyor. Ancak sigorta şirketleri genel olarak; • Tali Kusur %25
 • Asli Kusur %75

Oranını kabul etmektedir. Şayet kazaya karışan taraflar eşit derecede ihlal yapmışlarsa her iki taraf için de %50 oran kabul edilir.

Tali kusur oranına nasıl, nereden itiraz edilir?

Tali kusur oranının tazminata etkisi oldukça fazladır. Şayet suç oranınızın daha az olduğunu veya hiç olmadığını düşünüyorsanız muhakkak tali kusur oranına itiraz etmelisiniz. Kusur oranına itiraz etmek için öncelikle kaza tespit tutanağına itiraz gerçekleştirmelisiniz. Bu itirazınızı;

 • Tramer merkezi
 • Asliye hukuk mahkemesi
 • Ticaret mahkemesi
 • Sigorta Tahkim Komisyonu

Aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazımızda tali kusur ne anlama gelir, yüzde kaçtır gibi konularda detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer sayfamızdan asli kusur nedir öğrenebilirsiniz.


DİĞER TALİ KUSUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tali kusur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan tali kusur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.