Sosyal Güvenlik Kurumu yani bilinen kısa adıyla SGK yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu personel alımı ilanı kapsamında 15 sözleşmeli programcı ve 8 sözleşmeli çözümleyici olmak üzere 25 personel alımı yapacaktır. Adaylar ilana en geç 8 Şubat 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar a göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 15 sözleşmeli programcı ve 8 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.UNVANI

(Pozisyon)

KİŞİ

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLERİNGİLİZCE

DÜZEYİ

BRÜT ÜCRETLER (Ek ödeme dahil)
PROGRAMCI15Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java programlama dilini bildiğini belgelemek.A-B

C

D

A-B

C

D

Bilgisayar Müh.

4.803,11 TL 4.653,91 TL 4.579,28 TL

Yazılım Müh.

4.771,25 TL 4.584,75 TL 4.491,45 TL

ÇÖZÜMLEYİCİ81) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.

2) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

A-B

C

D

A-B

C

D

Bilgisayar Müh.

4.929,03 TL 4.790,51 TL 4.715,91 TL

Diğer Bölümler

4.851,14 TL 4.677,99 TL 4.584,75 TL

NOT:

1)Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası)).

2)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

3)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kurs sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama dillerine ilişkin MEB onaylı veya MEB üst yazısı ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

4)İlanda belirtilen brüt ücretler 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olup, 2018 yılı içerisinde Maliye Bakanlığınca sözleşme ücretlerindeki artış oranlarının güncellenmesi halinde, ataması yapılacak olanların sözleşme ücretleri buna göre düzenlenecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunma k.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
 • Adayların; en geç 08/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen diğer belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
 • İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler , bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adayla rdan, 2016 yılı KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Üç katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.
 • Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, ayrıca e-posta yoluyla bilgi verilecektir.)
 • Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylardan atama yapılabilir.
 • Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • İlanda belirtilen ücret tutarına ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
 • Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, 657 sayılı Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim…….. /.. ../2018

İMZA

Adı Soyadı

e-posta adresi : …………………………………………………………………………………

Bildiği programlama dilleri : ………………………………………………

İngilizce düzeyi : ………………………………………………

Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] …/…/.. tarihine kadar tecilli.

Adli sicil kaydı bulunup bulunmadığı : Var [ ] Yok [ ]

Mahkumiyeti varsa süresi ve sonucu : … yıl, … ay, …gün

Tecil [ ] Af [ ] Para cezası [ ] İnfaz [ ]

Sağlık açısından görevini devamlı

yapmaya engel bir halinin bulunup bulunmadığı

Tebligata esas yazışma adresi

EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra

diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz

tarafından onaylı örneği).

2. KPSS sonuç belgesi.

3. YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).

4. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur).

5. İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği.

6. Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

7. İş tecrübesi belgesi (Çözümleyici pozisyonuna başvuran adaylar için geçerlidir).

8. Fotoğraflı özgeçmiş.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 8 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği yada fen edebiyat fakültelerinin istatistik veya matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak yada YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, iş zekası uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için)

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı – 4 kişi)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Multi-tier mimari ve tasarım şablonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

10. Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Tercihen web servis ve entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.

13. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.

15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(A Ücret Grubu DB2-Mainframe VT Uzmanı – 1 kişi)

1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 10 (on) yıllık iş tecrübesi bulunmak.

2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında tecrübesi bulunmak.

4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma tecrübesi bulunmak.

5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin yönetimi konularında tecrübesi bulunmak.

6. z/OS işletim sisteminde PL/I ya da COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.

7. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübesi bulunmak.

8. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma konularında tecrübesi bulunmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(A Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 kişi)

1. Network güvenliği, Veritabanı, Microsoft ve Unix ortamların yönetimi ve güvenliği konularına hakim olmak.

2. Firewall, Anti virüs, IPS, Web & Mail Güvenliği, Network Güvenliği, Log Yönetimi gibi bilgi güvenliği ile ilgili temel konularda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.

3. Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri, DLP, NAC, SIEM vb.) en az 3 yıl iş tecrübesi bulunmak.

4. Onaylı CISSP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek)

5. C#, Java veya pyton programlama dillerinden birini biliyor olmak.

NOT: Bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen CISSP belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz edenlerden; 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen iş tecrübesi şartı aranmayacak ancak bu adaylar en az 5 yıl bilişim uzmanı (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, iş zekası uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı ve benzeri pozisyonlarda) olarak çalıştıklarını bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgeleyeceklerdir. CISSP belgesi bulunmayanlarda ise 2 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen iş tecrübesi şartı aranacak olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

( C Ücret Grubu Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi)

1. Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübesi bulunmak.

2. Visual Studio .Net ortamında C#, C++ veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

3. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server veya Weblogic application server veya IIS application server konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak.

4. Windows 2008, 2012 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda tecrübesi bulunmak.

5. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak.

6. Microsoft Active Directory kurulumu, işletimi ve yönetimi, konularında tecrübesi bulunmak.

7. ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı

(C Ücret Grubu İş Zekası Uzmanı – 1 kişi)

1. En az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıllık iş tecrübesi bulunmak.

2. Oracle veri tabanı ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

3. Veri ambarı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.

4. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracı ile çalışmış olmak.

5. Rapor tasarımı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.

6. Oracle Business Intelligence bilgisi ve tecrübesi bulunmak.

NOT: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ

Aranan KoşulKriterPuan
Bilgi İşlem Alanında

Geçen İş Tecrübesi

5 yıl ve üzeri45
3-5 yıl arası35
Yabancı DilA15
B12
C9
D6
E3
Eğitimde Alınan DerslerYazılım dilleri10
Veri tabanı7
Sistem5
Mezun Olunan Lisans ProgramıBilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri18
Diğer Bölümler10

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılıİngilizce dil puanı grubuBrüt Ücret (TL)*
C Grubu Ücret Cetveline

Tabi Sözleşmeli Bilişim

Uzmanı

3-5 yıl arası mesleki tecrübeliA9.526,39
B9.347,43
C9.168,46
D8.989,49
E8.810,52
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeliA10.242,27
B10.063,30
C9.884,33
D9.705,36
E9.526,39
A Grubu Ücret Cetveline

Tabi Sözleşmeli Bilişim

Uzmanı

5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeliA18.491,34
B18.133,41
C17.775,47
D17.417,53
E17.059,59

*1. Bu ücretler 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarının İstihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar ile Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, 2018 yılı performans puanı 70-74 aralığında olan C Ücret Grubu bilişim uzmanları için söz konusu ücretlerde 2023 yılı için %7,5 oranında artış olacaktır. Performans puanı ve ingilizce dil düzeyi yükseldikçe bu oran yaklaşık %35’e kadar artış gösterebilecektir.

2. 2018 yılı performans puanı 85-89 aralığında olan A Ücret Grubu bilişim uzmanları için söz konusu ücretlerde 2023 yılı için %7,5 oranında artış olacaktır. Performans puanı ve ingilizce dil düzeyi yükseldikçe bu oran yaklaşık %20’ye kadar artış gösterebilecektir.

3. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati, daha sonra belirlenecek bir tarihte www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava katılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, ayrıca e-posta yoluyla bilgi verilecektir. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.)

3. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre Kurumumuza yerleştirilmeye hak kazanacaklardır. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

4. Atanmaya hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar.

5. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sıralamaya göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

8. Adayların; en geç 08/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten ilan ekinde yer alan dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen diğer belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta, kargo, faks vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

10. Adaylar, ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Kurumunuzda, sözleşmeli bilişim uzmanı olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim /.. ../2018

İMZA

:

: 0 (……. ) ………………….

: 0 (……. ) ………………….

: Yazılım Uzmanı – 4 kişi (C Ücret Grubu) [ ]

DB2-Mainframe VT Uzmanı – 1 kişi (A Ücret Grubu) [ ] Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 kişi (A Ücret Grubu) [ ] Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi (C Ücret Grubu) [ ] İş Zekası Uzmanı – 1 kişi (C Ücret Grubu) [ ]

Bildiği programlama dilleri : ……………………………………………………………………………….

Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] ../../………………. tarihine kadar tecilli.

Sağlık açısından görevini devamlı yapmaya engel

bir halinin bulunup bulunmadığı

İngilizce (dil) düzeyi

e-posta adresi TEBLİGATA ESAS YAZIŞMA ADRESİ

EKLER:

1. Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği).

2. YDS sonuç belgesi (veya eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).

3. Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından tasdikli örneği. (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur).

4. Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

5. Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı.

6. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir başvuru özel şartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen sertifikaların aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.

7. İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)

8. 2 adet vesikalık fotoğraf.

9. Fotoğraflı özgeçmiş.

 

Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara SGK iş başvurusu 2018 sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.