Konya ilimizde yer almakta olan Selçuk Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli 4/B personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Selçuk Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, ebe, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diyetisyen, fizyoterapist alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 47 (kırkyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 . bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunlarının 2016 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
UNVAN

KODU

UNVANIÖĞRENİM

DURUMU

ADETARANAN

NİTELİKLER

01HemşireYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak6
02HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak4
03HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1* Kafa tabanı cerrahisi ve Derin Beyin Stimülasyonu Cerrahisi, Preop-Postop hasta bakımlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

*Sürekli renal replasman tedavilerinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

04HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Temel İlkyardım Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
05HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Otorefra ktometre,ta nometre, fokometre ölçümlerini yapma , Optik Koherens tomografilerini çekme ve Bilgisayarlı görme alanı testlerini yapma konusunda hemşire deneyimine sahip olmak ve bu konularda eğitim almış olmak ve belgelendirmek. * Pediatri Hemşireliği, Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.
06HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*İlk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
07HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1* Pediatri Hemşireliği, Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek. *Doğuma hazırlık ve Bebek Bakımı,Enfeksiyondan Korunma Konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
08HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Eğitim Hemşireliği Eğitimi Sertifika belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.

* Ürodinami sistemi kullanımı konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek

09HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1^Ameliyathane hemşireliği,Genel Cerrahi Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Yenidoğan Yoğunbakım hemşireliği,Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği konularında seminere katılarak başarılı olmak ve belgelendirmek.
10HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursuna (İLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek
11HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Bir Yıl Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek.
12HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*’Beş yıl hemşire olarak ,mesleki deneyime sahip olmak ve belgelendirmek
13HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek *Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursuna (İLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek
14HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Terapatik Hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip, tedavisinde yeterli hemşire deneyimi sahip olmak ve belgelendirmek.

*Sürekli Renal Replasman (Hemodiafiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimi sahip olmak ve belgelendirmek.

* Alt ve Üst GİS endoskopisinde Hemşire eğitimi almış olmak, deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

15HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Yanık yarası pansumanı, akut ve kronik yara takibi pansumanı konusunda hemşire eğitimi almış olmak ve belgelendirmek
16HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*En az 6 ay Yenidoğan Yoğun Bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek *İlk Yardım kurs bitirme belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
17HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*OCT, Görme Alanı, Optik Biometri ve Otorefraktometre cihazlarını kullanabilme konularında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
18HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Artroskopi,travma ve artoplasti vakalarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
19HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*4 yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek *Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahisinde; Arterial switch, Aorta pulmoner Window, WSD tamiri, ASD tamiri, Pulmoner banding, Aort Koartasyonu, Bt shunt ameliyatlarında hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
20HemşireOrta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak1*Neonetal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek *3 yıl yenidoğan yoğun bakım da çalışmış olmak ve belgelendirmek
21EbeYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*4 yıl ebe olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek *Gebe bilgilendirme Sınıf Eğitici Eğitimini almış olmak ve belgelendirmek *Neonetal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek
22EbeYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak2
23Sağlık

Teknikeri

(Radyoterapi)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*Robotik stereotaktik radyocerrahi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.
24Sağlık

Teknikeri

(Ameliyathane)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*3. Basamak kamu hastanelerinin ameliyathane bölümünde 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek *Artroskopi,travma ve artoplasti vakalarında ameliyathane teknikeri, deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek. *İleri laparoskoik cerrahi girişimler, İntra Operatif Koledoskopi ve Kolonjiyografi konusunda ameliyathane teknikeri deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.
25Sağlık

Teknikeri

(Paramedik)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi’ne sahip olmak ve belgelendirmek.
26Sağlık

Teknikeri

(Paramedik)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*İntraosseoz damar yolu girişimi konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek *Noninvaziv hemodinamik monitorizasyonunda total hemoglobin SPOC oksijen içeriği ve SPCO Karboksihemoglobin için kullanıcı eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

*3. Basamak hastanelerin mavi kod resüsitasyon timinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. *UMKE Temel Eğitimi konusunda eğitime katılmış olmak ve Hastane Afet Planı’nda 1 yıl görev almış olmak ve belgelendirmek.

* 3. basamak hastanelerin acil servis biriminde 3 yıl Paramedik olarak görev yapmış olmak ve belgelendirmek.

27Sağlık

Teknikeri

(Anestezi)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*İlk yardım eğitimi alarak , İlk Yardımcı Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek. ‘*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek * İleri Yaşam Desteği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak
28Sağlık

Teknikeri

(Anestezi)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak17 Yıl anestezi teknikeri olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek.
29Sağlık

Teknikeri

(Diyaliz)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1*İlkyardım eğitim sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. ‘*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursuna (ÇİLYAD) katılmış olmak ve belgelendirmek
30Sağlık

Teknikeri

(Diyaliz)

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak1Hemodiyalizde su sistemleri konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
31Röntgen

Teknisyeni

En Az Sağlık Meslek Lisesi Veya Yükseköğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak2*Kardiyak MR, Bos Görüntüleme, MR spektroskopi, Perfüzyon MR, MR Defakografi, Meme MR , Multiparametrik prostat MR uygulamalarında deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek *En az 5 yıl 3. Basamak kamu hastanelerinin MR ünitesinde çalışmış olmak ve belgelendirmek
32DiyetisyenYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitimi Veren Beslenme Ve Diyetik Bölümlerinden Mezun Olmak1
33FizyoterapistYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

1*IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi,HİRUDO Terapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek
34FizyoterapistYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

1* Hasta ve hasta yakını ilişkileri yönetimi, Hasta odaklı hizmet konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek * IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi, HİRUDO Terapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek
35FizyoterapistYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

1*Craniomandibulare disfonksiyonu, Fonksiyonel germe yöntemleri, Torako-lumbal manuel fizyoterapi konularında eğitim almış olmak ve belgelendirmek. *8 Yıl Fizyoterapist olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek
36FizyoterapistYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

1* IM Manuel Terapi, tetiknokta manuel terapi KUPA Terapi, HİRUDO Terapi, kineyolojik bantlama, miyofasial gevşeme teknikleri konusunda eğitim olmak ve belgelendirmek, *ilk yardım konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek
37FizyoterapistYükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili

Bölümlerinden Mezun Olmak

1*Klinik plates egzersizleri temel düzey, klinik plates egzersizleri ileri düzey, klinik plates egzersizleri ile grup yöntemi eğitimlerini almış olmak ve belgelendirmek.

* 3. Basamak kamu hastanelerinde fiztoterapist olarak 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 . bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Başvuru Sırasında Adaylarda İstenen Belgeler Nelerdir?

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (10/10/2018- 24/10/2018 tarihleri arasında resmi çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde (08:00- 17:00))

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasınında yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)
 • Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Aynı zamanda asılları ibraz edilecektir.)
 • Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) , Ortaöğretim ve Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) sınavına girmiş olduğunu gösterir belge. (KPSS sonuç belgesi)
 • Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.
 • Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli. (Şartsız ilanlar için SGK Hizmet Dökümüne gerek yoktur.)
 • 1(Bir) Adet Fotoğraf (http://hastane.selcuk.edu.tr web sitemizden temin edilecek başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Başvurular şahsen yapılacak olup, adayın kendisinin gelemeyecek durumda olması halinde ise noter onaylı vekalet verdiği bir kişinin vekalet belgesinin aslı ile şahsen başvurması halinde başvuru kabul edilecektir.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Web Sitemizden (http://hastane.selcuk.edu.tr web) temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)

Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr_ web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Bu yazımızda Selçuk Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.