Savunma Sanayii Müsteşarlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 67 personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 28 Ağustos 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Alımı İlanı 2017

3238 sayılı Kanunun 8inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 55 (ellibeş) Proje Mühendisi, 7 (yedi) Proje Asistanı ve 5 (beş) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 67 (Altmışyedi) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Özel Şartlar:

a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;

 • Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • 22-29 Mayıs 2016 ve 21- 2 8 M a yı s 2 0 1 7 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

b. Proje Asistanı için;

 • Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • 22-29 Mayıs 2016 ve 21- 2 8 M ayı s 2 0 1 7 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

c. Yönetici Asistanı için;

 • Üniversitelerin Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 22-29 Mayıs 2016 ve 21- 28 Mayıs 2 0 17 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
 • Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Proje mühendisi pozisyonu için;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜKONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISIKPSS

ŞARTI

YDS ŞARTI
Elektrik-Elektronik

Mühendisliği/Elektronik Mühendisliği/ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

1890
Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği1365
Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği840
Uçak Mühendisliği/Uzay Mühendisliği/ Havacılık ve Uzay Mühendisliği630P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 70 PUANİNGİLİZCE

ALANINDA

Endüstri Mühendisliği525EN AZ C SEVİYESİ (EN AZ 70 PUAN)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği210
Gemi İnşaat(ı) ve Gemi Makineleri Mühendisliği /Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği/ Gemi Makineleri

Mühendisliği

15
Kimya Mühendisliği15
Fizik Mühendisliği15
TOPLAM55275

Proje Asistanı Pozisyonu İçin;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜKONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISIKPSS

ŞARTI

YDS ŞARTI
En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri

735P(1) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 65 PUANİNGİLİZCE ALANINDA EN AZ D SEVİYESİ (EN AZ 60 PUAN)

Yönetici Asistanı Pozisyonu İçin;

ÖĞRENİM BÖLÜMÜKONTENJAN

ADEDİ

MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK KİŞİ SAYISIKPSS ŞARTIYDS ŞARTI
En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi,

Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap

Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve

Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri

525P(3) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUANİNGİLİZCE ALANINDA EN AZ E SEVİYESİ (EN AZ 50

PUAN)

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 28 Ağustos 2017, Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.

 1. Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
 2. Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 3. Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 4. Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
 5. Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağırılmayacaktır.
 6. Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

Sınav Hakkında Bilgi

Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.

Değerlendirme ve Atama

Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir. Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek adaylar belirlenebilecektir. Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.

Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır. Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir. Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

İletişim

(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 95 77, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

Bu yazımızda Savunma Sanayii Müsteşarlığı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı konularda bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Savunma Sanayii Müşteşarlığı iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.