Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlamış olduğu ilan ile sözleşmeli subay alımı yapacağını açıkladı. Adaylar ilana 10 Nisan ile 24 Nisan 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Alım sürecine ait tüm başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgileri haberimiz devamında yer almaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı İlanı 2017

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Meslek olarak denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.Alım yapılacak bütün branşlar için kesin kayıt tarihi 05 Eylül 2017’dir. Son sınıf öğrencisi olan adaylar, okullarından “son sınıf öğrencisi” olduklarına dair alacakları yazıyı, diploma yükleme kısmına yükleyerek başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapan adaylar kesin kayıt tarihe kadar mezun olabileceğini taahhüt etmiş olacaktır. Kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların işlemlerine son verilecektir.

CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, S.G.K.lığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir. Aşağıdaki tabloda Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen kontenjanlar, ilgili branşın kontenjanının doldurulamaması durumunda diğer branşa aktarılacaktır (Ör: SG (Güverte) branşı doldurulamazsa, artan kontenjan SG (Makine) branşına aktarılacak, bu husus sadece bu iki branş için geçerli olacaktır). Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/Kaynak BölümlerStatü/Şart
Sahil Güvenlik (Güverte) (Kont:25)Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Sahil Güvenlik (Makine) (Kont:15)Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Mühendis

(Bilgisayar)

(Kont:1)

Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisli ğ i, Yazılım Mühendisli ğ i veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Elektronik)

(Kont:1)

Fakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Endüstri)

(Kont:1)

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/Kaynak BölümlerStatü/Şart
Mühendis

(İnşaat)

(Kont:1)

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Makine)

(Kont:1)

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Sahil Güvenlik (Pilot) (Kont:10)Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Makine mühendislik dallarından birinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. (NOT-2)* Muvazzaf

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki gerekleri tam olarak karşılamak,
 3. KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (KPSS:56 puan) almış olmak,
 4. 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; (a) 27 yaşını bitirmemi ş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 6. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemi adamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemi adamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak,
 7. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 9. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 10. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 11. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 12. TSK, J.Gn.K.lı ğ ı ve S.G.K.lı ğı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
 13. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 14. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 15. Güvenlik soru soruşturması ve arşiv aştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Öğrenim Şartları

 • Alım yapılacak Md.1’deki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar (05 Eylül 2017) mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),
 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini (KPSS:56 puan) almış olmak.

Yaş İle İlgili Şartlar

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 1. 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
 2. Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

Sağlık İle İlgili Şartlar

 1. Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),
 2. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak,
 3. Yukarıda belirtilen rapora ilave olarak ; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Pilot Olur Sağlık Raporu”nu almak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Başvurusu 2017

Ön başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru Sayfası‘nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

Ön başvurular; 10 Nisan 2017 günü saat 11:00’da başlayıp, 24 Nisan 2017 günü saat 11:00’da sona erecektir. Adaylar ön baş vurusunu internet üzerinden ücretsiz yapacak , ancak ön ba ş vurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak ( Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.), Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,  Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

NOT: ŞEHİT, GAZİ (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) EŞ VE ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAK, ÖN BAŞVURU SIRASINDA BU BELGESİNİ SİSTEME YÜKLEYECEKTİR.

Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Alım süresince her türlü duyuru www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; Md.1’deki tabloda yer alan kaynak bölümlerden kendisine uygun olan seçeneği işaretleyecek, diplomasını/geçici mezuniyet belgesini, (KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ, SON SINIFTA OKUDUKLARINA DAİR OKULUNDAN ALACAĞI YAZIYI SİSTEME YÜKLEYECEKTİR. KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLAMAYAN ADAYLAR HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK VE SIRADAKİ ADAY ÇAĞIRILACAKTIR. KESİN KAYIT TARİHİ:05 EYLÜL 2017’DİR.) KPSS ve ALES Puanını ve sonuç belgelerinin altında yazan kontrol kodlarını, denklik belgesini (varsa), yüksek lisans diplomasını (varsa), vb. belgelerini sisteme yükleyecek, ikinci seçim aşamalarına gelirken bu belgeleri (asıl ve fotokopi olarak) eksiksiz olarak ve ilave zaman talebinde bulunmaksızın yanında getirerek kayıt kabul heyetine sunacaktır. Yanlış veya eksik belge tespit edilmesi durumunda adayın işlemleri sonlandırılacaktır.

KPSS ve ALES puanı istenen bran şlarda, belirlenen barajın üzerinde puan alan adaylar KPSS puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağırılacaktır. KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanmış olay subay alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki bağlantıda yer alan kılavuzu indirerek ilana ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer ilanlara Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Kılavuzu İçin TIKLAYIN


DİĞER SUBAY ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, subay alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan subay alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.