Yüzlerce işsiz arkadaşımızın yüzünü güldürecek bir umut ışığı oluşturan haber PTT’den geldi.  Uzun zamandır PTT ne zaman personel alımı yapacak sorusu merak ediliyordu. Nihayet bugün PTT personel alımı ilanını yayımladı.  En son 2014/2 alımı yapmış olan PTT bu kadar fazla gecikme olmasını personel yönergesinde değişime gidilmesinde zaman almasına bağlamış. PTT personel alımı başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri yazımızın devamında.

PTT PERSONEL ALIMI 2015

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından; • Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat),
 • Mimar,
 • Avukat,
 • Gişe ve Büro Görevlisi,
 • Dağıtıcı,
 • Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat)

unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 • Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.
 • Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;

 • Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 • KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkânı bulunmamaktadır.

A) Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;

– “Ağ Yönetimi” için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– “Bilişim Güvenliği” için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– “Java” yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “Java” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– “.Net” yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “.Net” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– “PHP” yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “PHP” yazılım dilini bildiğini ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
– Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,

B) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.

NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 – 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.

b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

c) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.

ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

B) Gişe ve Büro Görevlisi “Pazarlama” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
3) Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış
olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

4) B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

e) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.

NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURUSU FORMU

PTT iş başvurusu 24-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Belirtilen alanlardan en fazla 40 tercih yapılacak olup, unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacak. Sınav notu KPSS puanı ile sözlü notun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacaktır. PTT iş başvurusu formuna ulaşmak için aşağıda yer alan alandan paylaş butonuna basmanız yeterlidir.

PTT Personel Alımı ve İş Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR.
ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.

2015 PTT personel alımı başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru sırasında istenilen belgeler hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış bütün ilanlara PTT İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PTT HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, ptt konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan ptt duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.