Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT )  yayınladığı ilan ile 1038 personel alımı yapacağını belirtti. PTT personel alımı kapsamında 35 mühendis alımı, 5 mimar alımı, 5 avukat alımı, 711 gişe ve büro görevlisi alımı, 25 tekniker alımı ve 257 dağıtıcı alımı kapsamında toplamda 1038 personel alınacak. 2016 PTT personel alımı ilanına dair başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

PTT 1038 Personel Alımı İlanı 2016

PTT 2016 personel alımı kapsamında 1038 memur alımı gerçekleştirilecektir. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sözlü sınava çağırılacaklar ve sözlü sınava çağırıldığı halde başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan adayların ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan kişilerin başvuruları iptal edilecektir. İşte PTT personel alımı ilanının detayları ..Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak idari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

 • Avukat,
 • Mimar,
 • Mimar (İç Mimar),
 • Mühendis (Bilgisayar, Elektrik, İnşaat ve Harita),
 • Gişe ve Büro Görevlisi,
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Endüstri Mühendisliği Mezunu),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Grafik Tasarım),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Görsel Sanatlar),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Medya),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Radyo-Tv-Sinema),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Arapça Bilen),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Çince Bilen),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Fransızca Bilen),
 • Gişe ve Büro Görevlisi (İspanyolca Bilen),
 • Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İnşaat ve Harita),
 • Dağıtıcı,

PTT Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT tarafından yayımlanan ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranılan genel şartlar aşağıdaki gibidir.

 1. 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 2. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT : 04/05/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 3. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 4. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)
 6. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 7. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 8. Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 08/05/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)
 9. Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 11. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 12. 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

PTT Personel Alımı İlanı Başvuru Formu, Başvuru Şekli ve Başvuru Tarihleri

PTT personel alımı başvurusu 04 Mayıs 2016 ile 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. PTT iş başvurusu sırasında en fazla 50 tercih yapılabilinecektir. Unvan ve görev yeri belirtilmemiş tercihler geçersiz sayılacaktır. PTT personel alımı başvurularında KPSS puanı esas alınacak olup, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağırılacaktır. Sözlü sınav yeri adaylara SMS ve mail adreslerine posta göndererek bildirilecektir. Sınav notu, KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

 • Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
 • Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
 • İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından seçim yapılacaktır.
PTT Personel Alımı İlanı Başvuru Formu İçin TIKLAYIN
 • Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
 • Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
 • Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamazlar.
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul ve Esaslar’ ın 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul edilmeyecektir.
PTT PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN TABLO
04-08/05/2016Başvurular alınacaktır.
11/05/2016Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
13/05/2016Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati açıklanacaktır.
23/05/2016-04/06/2016Sözlü sınavlar yapılacaktır.

 

Ayrıca PTT personel alımı ilanının tam metnine ve 35 mühendis alımı, 5 mimar alımı, 5 avukat alımı, 711 gişe ve büro görevlisi alımı, 25 tekniker alımı ve 257 dağıtıcı alımı için başvuru şartlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış ilanlara PTT iş başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.