Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Personel Alımı İlanı 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ya da bilinen adı ile ÖSYM yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı.  ÖSYM personel alımı ilanı kapsamında çok sayıda lisans alanından uzman personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 30 Haziran 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

ÖSYM Personel Alımı Başvuru Şartları

 • Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.
 • Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Adaylar “Başvuru Formu“nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir; • Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)
 • YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,
 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
 • Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
 • Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge (yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)
 • Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dahilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı.

ÖSYM Personel Alımı Başvurusu, Yeri ve Sonuçları

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/06/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60′ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yer ve zamanı; ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

ÖSYM Personel Alımı Sınavı Konuları Nelerdir?

Sözlü sınav adayların;

 1. Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak için en az 70 puan alınması gerekir.

ÖSYM Personel Alımı Sözlü Sınavı Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir. Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir. Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.

Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Çalışma Şekli

İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

BÖLÜMKONTENJANYABANCI DİLDÜZEYİ
Coğrafya1İngilizceC
Coğrafya Öğretmenliği
İlahiyat1İngilizceC
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
İslami İlimler
Felsefe1İngilizceC
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Sosyoloji
Hukuk2İngilizceC
İktisat1İngilizceB
Ekonomi
İstatistik2İngilizceC
İşletme2İngilizceB
Kimya Öğretmenliği1İngilizceC
Maliye1İngilizceB
Matematik2İngilizceB
Matematik Öğretmenliği
Psikoloji2İngilizceC
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Tarih1İngilizceC
Tarih Öğretmenliği
Biyoloji4İngilizceB
Biyoloji Öğretmenliği
Kimya
Biyokimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Tıp Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik
Biyoenformatik ve Genetik
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları
Diş Hekimliği
HemşirelikC
Ebelik
Türk Dili ve Edebiyatı2İngilizceC
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Hizmet1İngilizceC
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1İngilizceC
Sınıf Öğretmenliği1İngilizceC
Fransızca Öğretmenliği1FransızcaA
Fransız Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (Fransızca)
Arapça Öğretmenliği1ArapçaA
Arap Dili ve Edebiyatı
Mütercim -Tercümanlık (Arapça)
Almanca Öğretmenliği1AlmancaA
Alman Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (Almanca)
Çeviribilim (Almanca)
Mütercim – Tercümanlık (Rusça)1RusçaA
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
Fars Dili ve Edebiyatı1FarsçaA
Mütercim – Tercümanlık (Farsça)
İngilizce Öğretmenliği1İngilizceA
İngilizce Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bilgisayar Mühendisliği5İngilizceC
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği1İngilizceC
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik1İngilizceB
Fizik Öğretmenliği
4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Programları ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.1İngilizceC

Bu yazımızda ÖSYM tarafından yapılacak olan 40 uzman personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri, şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kuruma bağlı diğer ilanlara ulaşmak için ÖSYM İş İlanları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ÖSYM Başvuru Formu İçin TIKLAYIN


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.