Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ya da bilinen kısa adı ile OKA yayınlamış olduğu ilan kapsamında 16 personel alımı yapacağını açıkladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı kapsamında 12 uzman personel alımı, 3 destek personeli alımı ve 1 iç denetçi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 12 Haziran 2017 ile 23 Haziran 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, özgüven sahibi, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, seyahat engeli olmayan, (uzman personel ve iç denetçi yönünden) bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim, 12 (on iki) Uzman Personel, 3 (üç) Destek Personeli ile 1 (bir) iç denetçi alımı yapılacaktır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Samsun ili olup, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri Ajansın görev bölgesini oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde verilen görevde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Başvuru Tarihi12/06/2017-23/06/2017
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlan Tarihi05/07/2017
Sınav Tarihleri10-11-12/07/2017
Başvuru ve Sınav YeriOrta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad No:8 İlkadım /SAMSUN

Telefon: 0 (362) 431 24 00

Faks: 0 (362) 431 24 09

Uyarı: Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının, son başvuru tarihi olan 23 Haziran 2017 Cuma günü saat 18.00 itibarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adaylarda aranan genel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
 • Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olduğunu veya en az bir yıl erteletmiş olduğunu belgelemek,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Uzman Personel Alımı Başvuru Şartları

Ajansta aşağıda belirtilen alanlarda istihdam edilmek üzere toplam 12 (on iki) Uzman Personel alımı yapılacaktır. Uzman Personel istihdam edilmesi planlanan alanlar ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

EKONOMİ, İSTATİSTİK, BÖLGESEL PLANLAMA VE SEKTÖREL ANALİZLER

Ajans personeli, bölge planlama çalışmaları kapsamında kullanılacak olan verileri iktisadi ve istatistiki yönden incelemesi, analiz ve yorumlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi, Ajans hedef ve stratejilerinin uygulanması sonucunda bölgede ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçların tahmininin yapılması, sektörel analiz ve yorumlamaların yapılması, Ajansın sağladığı desteklerin bölge üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerinin analizinin yapılması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmaların yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programların hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması, “Bölge Planının” hazırlanması sürecinde aktif rol alınması, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, haritaların üretilmesi ve planlama çalışmalarında kullanılacak hale getirilmesinin sağlanması, bölge planlama sürecinde kullanılacak coğrafi bilgi sisteminin ve veri tabanının tasarlanması ve kurulması gibi hususlar da söz konusudur.

Bu itibarla adayların; ekonomik gelişme amaçlı politikalar; makro ve mikro-ekonomik göstergeler; ulusal ve uluslararası ticaret ve finansman; sektör analizleri ve pazar araştırmaları; kümelenme konuları; ekonometrik modeller; istatistiki verilerin ve mali tabloların analizi; kalkınma konuları, tarım, sanayi, turizm, çalışma ekonomisi ve işletme yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olması ve ekonomik/istatistiki verilerin analizinde kullanılan yazılımlara iyi derecede hakim olması ve bunları belgelendirmesi; coğrafi veri toplama, depolama, analiz, karar verme sürecine hakim, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili harita ve planlama yazılımlarını iyi derecede kullanabilmesi; bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma konularında bilgili olması; Yerel yönetimlerin planlama faaliyetleri ile bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı çalışmalarında yer almış olmak, coğrafi bilgi sistemleri ya da turizm alanında lisansüstü eğitim yapmış ya da profesyonel olarak çalışmış olmak, bölgesel kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasında görev almış olması veya deneyim sahibi olması; ekonometrik modeller, gelişme politikaları ve kümelenme konuları ile sektör analizi, rapor ve plan hazırlama hususlarında bilgi sahibi olması; alt ve üst ölçekli planlama faaliyetleri ile taşınmaz üretimi ve yönetimi konularından bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

YATIRIM/TANITIM İŞLERİ VE TEŞVİK UYGULAMLARI

Ajansın görev bölgesinde çalışacak uzmanların yatırım yapacak yatırımcıları yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin ilgili bölümünde yer alan maddelere uygun olarak yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, başvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini yapmak, yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunması, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki iş ve yatırım imkan ve potansiyellerinin ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak gibi konularda hizmet sunması beklenmektedir. Bu nedenle adayların, yürürlükteki yatırım ve teşvik mevzuatı ve uygulamaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım uygulamaları konularında bilgi sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

FİNANS/MALİ VE İDARİ İŞLER İLE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Ajansın personeli tarafından finans, mali ve idari işler, muhasebe, satın alma ve diğer mali işlemlerinin yönetiminden ve kontrolünden sorumlu olacak personel tarafından destek programları kapsamında proje ve faaliyetlerin mali denetimlerinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ajans gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerinin kontrol edilmesi gibi hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Başvuracak adayların işe alınmaları halinde Ajansın uyguladığı mali destek programları kapsamındaki proje ve faaliyetlerin mali denetimlerinin yapılması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ajans gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahiplerine hak edişlerin ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması işlemleri ile satın alma işlemlerinin kontrol edilmesi, Ajansta gerekli insan kaynakları yönetimi, bordro işlemleri, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibi, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi gibi hizmet ve görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla adayların Kamu İdarelerinde muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili görev yapmış olması, tek düzen muhasebe sistemine ve vergi mevzuatına hakim olması, finansal yönetim ve raporlama, bütçeleme, gelir ve gider takibinin yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, iç kontrol sistemi kurulması ve yürütülmesi, insan kaynakları eğitim ve idaresi, bordro işlemleri, iş kanunu ve SGK mevzuatına hakim olması, işletmelerin kurumsal kapasitelerini ölçebilecek ve projelerin risk analizlerini yapabilecek olması, mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olması; Kamu İhale Kanunu ve ilgili alt düzenlemelerde; ihale hazırlama ve süreci, sözleşme ve şartname hazırlama, satın alımların planlanması, teklif alınması ve değerlendirilmesi konularının bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı İle Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

 • Aşağıdaki tabloda (Tablo 1.) belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),
 • Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden ulaşılabilirler. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf
 • KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle Tablo 1’de verilen ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak. (Genel Sekreterlik tarafından başvuru evrakı üzerinden yapılan değerlendirme sırasında verilen puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır),
 • Tüm adayların mezuniyet dallarına uygun olarak yukarıda belirtilen alanlardan bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunu belgelendirmeleri tercih sebebi olacaktır.

Tablo 1: Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri, Taban Puanları ve Alınması Planlanan Toplam Personel Sayısı

LİSANS DALIKPSS PUAN TÜRLERİ İLE

BAŞVURANLAR İÇİN

2015 ve 2016 KPSS

Puan Türleri

2017 KPSS

Puan Türleri

Alınması Planlanan Toplam Personel SayısıTaban Puanı
İktisatKPSSP 3, 9, 18, 22, 27, 28, 98KPSSP 3, 14, 15, 16, 17, 18680
MaliyeKPSSP 3, 24, 35, 41, 49, 52KPSSP 3, 19, 20, 21, 22, 23
İşletmeKPSSP 3, 19, 23, 27, 29, 99, 116KPSSP 3, 24, 25, 26, 27, 28
Kamu YönetimiKPSSP 3, 30, 31, 37, 47KPSSP 3, 29, 30, 31, 32, 33
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriKPSSP 3, 46, 48, 58, 66, 115KPSSP 3, 39, 40, 41, 42, 43
SosyolojiKPSSP 1, 2, 3KPSSP 1, 2, 3180
Şehir ve Bölge PlanlamaKPSSP 1, 2, 3KPSSP 1, 2, 3180
Mimarlık – MühendislikKPSSP 1, 2, 3KPSSP 1, 2, 3480

ÖNEMLİ NOT: Herhangi bir lisans dalından uzmanların mülakatta başarılı olamaması durumunda Ajans diğer Lisans dallarında başarılı bulunan adayları tercih etme hakkını saklı tutar.

KPSS Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar

 1. Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),
 2. Yukarıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

Not: Kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki alanlarda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olan kişilerde Tablo-1 de belirtilen KPSS şartı aranmaz. İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 10’uncu madde 3’üncü fıkrasında ‘deneyimle istihdam edilecek personel sayısı Ajans toplam uzman sayısının yüzde ellisini’ geçemez hükmü yer almaktadır. İstihdam edilecek personel tespit edilirken, belirtilen madde hükmü de dikkate alınacaktır.

 • Planlama, Programlama,
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Şehircilik ve Çevre,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret

İş Tecrübesi ile başvuracak adayların yukarıda sıralanan maddeler ve 2.1.1, 2.1.2 ve 2.1.3’te belirtilen konularının bazılarında veya birçoğunda bilgi ve deneyim sahibi olması ve bunları belgelendirmesi tercih sebebi olacaktır.

Ayrıca, tüm uzman adayları için aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu eğitim, kurs, konferans katılım belgeleri, yayın vb. şekilde belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
 • Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
 • Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
 • Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı, Tanıtım ve Yatırım Stratejileri,
 • Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
 • Akıllı Kent Sistemleri Uygulamaları,
 • Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
 • Lojistik,
 • Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,
 • Tıbbı ürün, cihaz ve malzeme tasarımı, üretimi ve bakımı,
 • Maden ürünleri ve madencilik ile ilgili işler,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları (Jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,
 • Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,
 • Yenilikçilik,
 • Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
 • Doktora eğitim belgesine sahip olmak,
 • Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
 • Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

Destek Personeli Sınav Giriş Şartları

Ajansımızda istihdam edilecek destek personelinin unvanları ve sayıları ile aranan özellikleri aşağıdaki gibidir:

EVRAK/ARŞİV/AMBAR GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016, 21-27-28 Mayıs 2017, tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Ayrıca, evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesi, taşınır kaydı ve kontrolü alanında tecrübe sahibi olması ve MS Office programlarını etkin kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

3.2. SATINALMA GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Ayrıca, Muhasebe, satın alma, tedarikçi bulma ve idari işler konusunda en az beş yıl deneyim sahibi olması, ve MS Office programlarını etkin kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

3.3. HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ (1) KİŞİ

KPSS ile başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

Ayrıca, MS Office programlarını kullanması, halkla ilişkiler alanında tecrübe sahibi olması tercih sebebi sayılacaktır.

Destek Personeli Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

 • İngilizce dil yeterliliği gösterir KPDS, YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS veya YDS’den 70 veya buna denk kabul edilen dil puanı) sahip olmak tercih nedenidir (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),
 • Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve AB Destekli Bölgesel Kalkınma projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak tercih nedenidir,
 • MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi kullanır olmak tercih nedenidir,
 • Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek tercih nedenidir,
 • Mesleki Deneyimiyle ilgili lisansüstü eğitim yapmış ya da yapıyor olmak tercih nedenidir,
 • Kamu veya Özel Kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak tercih nedenidir,
 • Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, girişimcilik vb. konularda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek tercih nedenidir,
 • Askerliğini yapmış olmak ve bunu belgelemek tercih nedenidir,
 • Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek tercih nedenidir,

İç Denetçi Sınav Giriş Şartları

 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgelere sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

Başvuru Yapacak Tüm Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • İş Talep Formu (Ek-1) (www.oka.org.tr)adresinden de temin edilebilir,
 • Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ya da kurumca onaylı sureti veya aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, başvuru sırasında belgenin aslı Ajansa ibraz edilemeyecekse noterden onaylı sureti (Bu maddede aslı ibraz edilmeyen onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir),
 • Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) aslı ya da bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının doğrulama kodunu içeren bilgisayar çıktısı (Sınav sonuç belgelerinin doğruluğu kontrol edilecektir ve belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),
 • 4,5×6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya T. C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya www.turkiye.gov.tr üzerinden alınmış barkodlu örneği,
 • Detaylı öz geçmiş (Ek-2) (www.oka.org.tr) adresinden de temin edilebilir,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı, noter tasdikli sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 04-05 Temmuz 2015, 22-29 Mayıs 2016, 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden yine yukarıda belirtilen yeterli puan aldıklarını gösterir barkodlu veya doğrulama kodunu içerir belge,
 • KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti, (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi, yurtiçi ya da yurt dışında uluslararası kuruluşlarda çalışmış olan adayların buralardan alınan belgeleri ibraz etmeleri zorunludur),
 • Tüm adaylar için tercih sebebi olacak destekleyici belgelerin (kurs ve sertifikalar, ikinci yabancı dil belgesi, sürücü ehliyeti vb.) aslı veya fotokopileri (fotokopisi sunulan belgelerin aslı ajans tarafından talep edildiğinde ibrazı zorunludur),
 • İç denetçi adayları için Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olduğunu gösterir kurumdan alınmış belgenin aslı (Bu belge için fotokopi kabul edilmeyecektir),

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23 Haziran 2017 Cuma günü saat 18.00’ye kadar Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim etmeleri veya bu tarihe kadar belirtilen adrese ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Sınava Giriş

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlik tarafından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 05 Temmuz 2017 Çarşamba’dan itibaren Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS Puanı ve YDS/KPDS puanları veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeler (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır), iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlik tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda en fazla niteliğe sahip olan adaydan başlamak üzere istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 5 (beş) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Sınavın Yapılış Şekli

Sınav “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın sorumluluk alabilme, iş bitirme, pratik zeka, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav, 10-11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde 09.30-18.00 saatleri arasında T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:8 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Ajansın internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Sınav Sonuçları

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Genel Sekreterlikçe Ajansın www.oka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Aday yaptığı başvuru ile iş talep formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte/geçersiz belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sözleşme Süreci ve Deneme Süresi

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.

Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Bilgi

a) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Kamu Personeli Yabacı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sınav sonuç belgesine sahip olmaması durumunda buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeyle de Ajans personel alımına başvurabileceklerdir. Belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır. Bu durumdaki adayların sahip oldukları uluslararası geçerliliği bulunan belgenin YDS/KPDS puanına dönüştürülmesinde T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” tablosu esas alınacaktır.

Adaylar ilgili tabloya T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinden ulaşabilirler.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

b) İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olarak esas alınacak puanı Tablo 2’ye göre hesaplanacaktır.

Tablo-2 İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğerlik Hesaplama Esasları:

İş TecrübesiKPSS Puanı Eşdeğeri ( Maximum 100 Puandır)
Uzman PersonelDestek Personeli
5 Yıl80 puan70 puan
5-15 YılHer yıl için 2 puan.Her yıl için 3 puan.

Bu yazımızda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.