Konya ilimizde yer almakta olan Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi ilan kapsamında bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 23 Ocak 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 KPSS (P3) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı sınav sonunda oluşacak başarı sırasına göre aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

Adaylarda aranan özel başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Python, Java, Javascript (Angularjs, jquery, npm),
 • Qt Creator, Django, Laravel frameworkleri,
 • BPMN (Business Process Model and Notation),
 • Enterprise Service Bus (ESB),
 • No Sql veritabanları,
 • Rest Api konularında belgelendirmek kaydıyla deneyimli olmak

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvurular, 09 – 23.01.2018 tarihleri arasında https://www.konya.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte 23.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Sözleşmeli Bilişim Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)

 • Üç adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Özgeçmiş belgesi
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (c) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge
 • ÖZEL ŞARTLAR’da tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
 • 2016 KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacaktır.)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Adli sicil kaydı
 • https://www.konya.edu.tr/personeldb adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (2 Nüsha) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2 adet fotoğraf getirilecektir).

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile YDS puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde https://www.konya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

 1. Program dilleri (Python, Java)
 2. Veritabanı tasarım, yönetim ve güvenliği ( No Sql)
 3. Javascript (Angularjs, jquery)
 4. Rest Api – Business Process Model and Notation (BPMN)
 5. Django, Laravel, Qt Creator frameworkleri

Yazılı sınav, 20.02.2018 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu Nişantaşı Mah. Dr. Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 (Toplantı Salonu) Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puanı geçen ve kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Kontenjan sayısı asıl adayla sözleşme imzalanacaktır.

Sınav Sonuçları

Yapılan yazılı sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren 10 gün içerisinde https://www.konya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asıl adaya en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Sınav sonucunda başarılı bulunan adayla, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. Adayın doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde engelli olmadığına dair beyanı alınacaktır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Bilgi için: İdari Personel ve Sicil Şube Müdürü Durmuş Ali ATALAY Tel : 0(332) 221 06 16

Bu yazımızda Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.