Merkez Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Merkez Bankası ilan kapsamında 50 uzman yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 12 Nisan 2023 ile 22 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.Alınacak Kişi Sayısı: Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (50 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (12 – 22 Nisan 2023)

S 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

S Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

S En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

S Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

2. Yazılı Meslek Sınavı (4 – 5 Mayıs 2023)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

İktisat, Ekonometri, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Finansal Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans,

Maliye, Muhasebe, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya

İstatistik, Ekonometri,

Matematik, Matematik

Mühendisliği

Hukuk, Kamu Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

İnsan Kaynakları, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Psikoloji, Sosyoloji, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

İktisat% 40
Ekonometri% 3015030
Para-Banka% 30
Muhasebe% 40
Kamu Maliyesi% 4015030
Para-Banka% 20
İstatistik% 60
Matematik% 305010
Para-Banka% 10
Hukuk% 905010
Para-Banka% 10
İnsan Kaynakları İşletme% 60 % 3010020
Para-Banka% 10

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

GrupMezun Olunan BölümSınav KonularıAğırlıkY azılı Meslek Sınavına ÇağrılacakKomisyon

Mülakatına

Çağrılacak

AdayAday
Sayısı*(1)Sayısı*(2)

(1) KPSS, ALES, GRE veya GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu kullanılarak yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSUALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GREALESGMATALES
166100800100
1659979099
9878098
1649777098
9676097
9575096
1639474095
1629373094
1619272093
9171092
1609070091
8969091
1598868090
8767089
8666088
1588565087
8464086
1578363085
8262084
8161083
1568060082
59081
58580

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (20 – 22 Mayıs 2023)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (27 – 31 Mayıs 2023)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılır?

Başvurular, 12.04.2023 tarihinden 22.04.2023 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklemesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

o Fotoğraf

o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

S Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

S Kamu haklarından yasaklı olmamak.

S Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

S Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

S Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Konu Alt Başlıkları:

 

KonularKonu Alt Başlıkları
Para-BankaS Para Arzı ve Para Talebi S Enflasyon

S Finansal Piyasalar S Merkez Bankacılığı

S Finansal Krizler S Para Politikası Araçları

İktisatS Mikroekonomi S Uluslararası Ekonomi

S Makroekonomi S Türkiye Ekonomisi

EkonometriS En Küçük Kareler Yöntemi S Çoklu Regresyonda Tahmin ve

S Regresyon Modellerinin Temel Çıkarsama Sorunları

Varsayımları S Basit Zaman Serileri Modelleri

MuhasebeS Genel Muhasebe

S Maliyet Muhasebesi

S Mali Tablolar Analizi

Kamu MaliyesiS Maliyenin Genel Kavramları S Vergi

S Bütçe S Kamu Ekonomisi

S Maliye Politikası S Maliye Teorisi

İstatistikS Olasılık Hesapları S Örnekleme Tekniği

S Endeks Hesaplamaları S Çok Değişkenli Analiz

S Regresyon ve Korelasyon S Parametrik Olmayan Testler

S Hipotez Testleri S Varyans Analizi

MatematikS Fonksiyonlar S Çok Değişkenli Fonksiyonlar

S Limit ve Süreklilik S Diziler-Seriler

S Türev ve Uygulamaları S Lineer Denklem Sistemleri

S İntegral ve Uygulamaları S Matris-Determinant

HukukS Anayasa Hukuku S Vergi Hukuku

S Ticaret Hukuku S İş Hukuku

S Borçlar Hukuku S İdare Hukuku

S Medeni Hukuk S 1211 Sayılı TCMB Kanunu

İnsan KaynaklarıS Örgüt Kuramı S Performans ve Kariyer Yönetimi

S Örgütsel Davranış S Eğitim ve Geliştirme

S İnsan Kaynakları Planlaması S Ücret Yönetimi

S Seçme ve Yerleştirme

İşletmeS İşletme Politikası ve S Finansal Planlama ve Yönetim

Fonksiyonları S Yönetim ve Organizasyon

S Üretim Planlama ve Yönetimi

Bu yazımızda Merkez Bankası tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan ilanlara Merkez Bankası iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.