Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile mütercim tercüman alımı yapacağını açıkladı. Adaylar ilana 16 Mart 2018 son başvuru tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi bilgilere yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Mütercim Tercüman Alımı İlanı 2018

Çalıştırılacak sözleşmeli personel Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde istihdam edilecektir.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4,’B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” çerçevesinde 1 (bir) adet İngilizce bilen “mütercim tercüman” unvanlı sözleşmeli personel

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 27 Mart 2018 Salı günü Saat: 10:00da Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün Devlet Mahallesi Merasim Sokak No;9 Kati Dikmen/ANKARAadresindeki hzmet binasında yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve yeri Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (wvwv,gep,gov.tr) ilan edilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

A-GENEL ŞARTLAR

Başvuru sahibinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),(4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde (sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, son 5 yıl içerisinde alınan) veya Test of English as a Fcreign Language (TOEFL-IÖT) sınavından en az 96 puan düzeyinde (sınav tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, son 2 y11 içinde a11nan)yabana dil belgesi bulunmak

c) Sınav tarihinden itibaren son iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından (c) bendine göre yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere mütercim-tercüman pozisyonunun 10 katı aday giriş sınavına alınacaktır (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır). Yazıl! sınava girmeye hak kazananlar Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.gep.gov. tr) ilan edilecektir, Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır,

Sınav Başvuru Şekli ve Adaylardan İstenilen Belgeler

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular, en geç 16 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar, “Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi Devlet Mahallesi Merasim Sokak No:9 Kat:1 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşmış olacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler nedeniyle

geç ulaşacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gep.gov.tr) temin edilebilir.

Adaylardan sınav başvurusu için istenilen belgeler Sınav Başvuru Formunda belirtilmiştir. Belgelerin aslının sunulması kaydıyla örnekleri idare tarafından onay lana bilecektir.

Sınavın Şekli ve Konuları

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav: Vergi (OECD,AÖvc diğer uluslararası kuruluşların vergi metinleri), ekonomi ve maliye alanında hukuki ve mesleki terminolojiye yönelik olarak mesleki yabancı dil bilgisini ölçer nitelikte olacaktır. Sözlü Sınav: Vergi, ekonomi ve maliye alanında hukuki ve mesleki yabancı dil bilgisini vo uygulamayı Ölçer nitelikte olacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 4 aday sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (wvwv. gep.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınavın puan ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayın gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamaması hallerinde atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü puan ortalaması en yüksek ikinci aday yedek olarak belirlenecektir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve İtiraz İşlemleri

Yazılı sınav sonuçları, sınav komisyonunca Gelir Politikaları Gene] Müdürlüğünün internet sitesinde (wwwgep.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, sonucun ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Söz konusu itiraz Genel Müdürlükçe 5 gün içinde değerlendirilerek, değerlendirmenin yapılmasını müteakip itirazın sonucu 3 gün içinde ilgiliye tebliğ edilecektir, itirazı yerinde görülen aday da sözlü sınava davet edilecektir.

Diğer Hususlar

Gerek yazılı gerek sözlü sınava girecek adaylar yanlarında Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaport bulunduracaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır. Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlar! geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, yapılmış atamalar iptal edilecektir. Yukarıdaki açıklamalar dışında, gerek duyulması halinde (0312) 415 31 23/ 415 31 21 numaralı telefonlardan bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Bu yazımızda Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan mütercim tercüman alımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer tüm ilanlara Maliye Bakanlığı iş başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.