Muş ilimizde bulunmakta olan Malazgirt Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Malazgirt Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında inşaat mühendisi ve harita teknikeri alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 16 Ekim 2017 ile 20 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Malazgirt Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki ve genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan adaylar, KPSS(B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınava kabul edilen adaylara yazılı bil dirim yapılır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi Malazgirt Belediyesi WEB sayfasından (http://malazgirt.bel.tr/web/) duyurulacaktır. Ayrıca sınava çağrılacak adaylara e posta ile bildirim yapılacaktır.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun’unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SIRA

NO

TAMZAMANLI SÖZLEŞMELİ ALINACAKARANAN ŞARTLAR (EĞITIM)ALINACAK

SAYI

1İnnşaat MühendisiLisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu1
2Harita TeknikeriÖnlisans 2 Yıllık Fakülte Mezunu2

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,
 • 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P3, ön lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P93 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Mühendis alımları: Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. Tekniker alımları için: Ön lisans seviyesinde ilgili yükseköğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak.
 • Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,
 • Adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan adayların sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.

Özel Şartlar

İnşaat Mühendisi : Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “inşaat Mühendisliği” bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak.  Ayrıca;

Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak tercih nedeni olacaktır.

Harita Teknikeri : Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki üniversitelerin “Harita Teknikerliği bölümünden ön lisans seviyesinde mezun olmak. Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak, Statik proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarına hakim olmak.

Malazgirt Belediyesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların; mesai saatleri içerisinde Malazgirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Büro Memurluğundan temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 16/10/2017 20/10/2017 tarihleri arasında Malazgirt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Büro Memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru esnasında istenecek belgeler:

 • Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
 • Mezuniyete ait diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti
 • İlgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 sonuç belgesi fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi,
 • Son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf,
 • Yerleşim yeri belgesi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan) ve
 • Kısa özgeçmişini anlatan belge.
 • Sağlık Kurulu Raporu

İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözlü Sınav

Sözlü / mülakat sınavı 23/10/2017 tarihleri arasında Malazgirt Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Giriş sınavına her bir pozisyon için KPSS puanına göre yapılacak sırlamaya en yüksek puanı ilk 20 aday çağrılacak olup başvuru sayısı 20 adayı geçmemesi durumunda tüm adaylar sözlü mülakat sınavına alınacaktır.

Sözlü/Mülakat sınavında, Komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanların ortalaması üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır. Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

 • 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden ilgisine göre KPSS-P3 ya da KPSS-P93 puan türünün % 30′ u
 • Adayların mesleğe(unvan) ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın %3 O ‘ u,
 • Adayların genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavram, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü ve özel idare çalışmaları hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu alacakları puanın % 40′ 1,

Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5.8) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Malazgirt Belediye Başkanlığı ilan panosunda ve http://malazgirt.bel.tr/web/web sitesinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İş talep formu aşağıda verilmiştir.

Adı ve Soyadı:
Doğum Tarihi ve Yeri(gün, ay, yıl):
T.C. Kimlik No:
Babasının Adı, Mesleği ve Adresi:
Annesinin Adı (varsa mesleği:
Medeni Hali:
Hakkınızda Adli Kovuşturma Yapılıp Yapılmadığı; Adli makamlar tarafından verilmiş bir cezanız bulunup,

bulunmadığı(Tecil Edilmiş olsa dahi belirtiniz) :

Bitirdiğiniz Lise:
Tahsiliniz:
Yüksek Okul veya Fakülteniz:
Telefon:
Hakkınızda bilgi almak üzere referans olarak başvurabilecek Kişiler ve adresleri, telefonları (Asgari üç kişi)
Yukarıdaki beyanlarının gerçeğe uygun ve doğru olduğunu tasdik ederim.

Tarih İmza

Kendi el yazınız ile kısa Özgeçmişiniz:
NOT:

1.Bu form, Malazgirt Belediyesinde açılacak sınavlara katılmak/personel alımına başvurmak isteyen adaylarca doldurulmak üzere düzenlenmiştir.

2.Formun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

3.Formda verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde idare, atama yapmamak yetkisini saklı tutar.

Bu yazımızda Malazgirt Belediyesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.