Kırıkkale Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kırıkkale Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, fizyoterapist, psikolog, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli ve ebe alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Kırıkkale Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanun’un 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır,
 • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesinin ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe Kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.
SIRA

NO

UNVANIKADRO

SAYISI

ÖĞRENİM

DURUMU

ARANAN NİTELİKLER
1Hemşirelik30LisansHemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Fizyoterapist6LisansFizyoterapi ve Rehabilitasyon/ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak.
3Psikolog1LisansYükseköğretim Kuramlarının Psikoloji bölümü Lisans mezunu olmak ve lisans eğitimi içinde yada sonrasında MMPI değerlendirmesi eğitimi almış olmak.
4Röntgen

Teknisyeni

4Ön lisansSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak
5Diğer Sağlık Personeli3Ön lisansSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
6Diğer Sağlık Personeli3Ön lisansSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön lisans mezunu olmak (Hastanenin farklı bölümlerinde görevlendirilmek üzere)
7Ebelik4LisansFakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü/ programı 4 yıllık lisans mezunu olmak

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Dilekçe
 • Özgeçmiş
 • Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi(Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesinin verilmesi durumunda aslı görülmek kaydıyla fotokopisi Kurumumuzca onaylanarak kabul edilecektir.)
 • Erkek Adaylar için ; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi )
 • Kimlik Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi(çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
 • Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge(4/A, 4/B, 4/C, 4/D)

Başvuru Şekli ve Yeri

Adayların başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ( mesai saati bitimine kadar) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın www.tipfakultesi.kku.edu.tr sayfasından temin edilecek “Başvuru Formu“nu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçları

Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi başvuru süresinin bitimine müteakip 10 gün içerisinde www.tipfakultesi.kku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü yada yazılı tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazananlardan müracaat etmemeleri yada aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde belirlenen yedek listeden en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 48. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan ” 8. Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

NOT: Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, sözleşmeleri imzalanarak atamaları yapılmış olsa bile atamalarının iptal edileceği idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu yazımızda Kırıkkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanına dair başvuru detaylarını paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.