Sakarya ilimizde yer almakta olan Karasu Belediyesi personel alımı gerçekleştiriyor. Karasu Belediyesi ilan kapsamında avukat alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 19 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Karasu Belediyesi Personel Alımı İlanı 2018

Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, niteliği, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla avukat alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyemizin yukarıda belirtilen (boş) Avukat kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen Avukat kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen avukat kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak.
 • Avukatlık staj süresi hariç en az 6 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.
Sini

f

Kadro

Unvan

Derec

e

AdetTaban

Puan

CinsiyetKPSS

Puan

Türü

Eğitim

Durumu

Diğer Nitelik Ve Şartlar
AHAvukat5170Kadın

/Erkek

2018

yılı

B Grubu KPSS P3

Lisans

düzeyinde

eğitim

veren

Fakültelerin

Hukuk

Fakültesi

bölümü

mezunu

olmak

Avukatlık staj süresi hariç en az 6 yıl mesleki tecrübesi bulunmak,

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu, (Karasu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
 •  2018 yılı KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Avukatlık ruhsatı fotokopisi,
 • Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.
 • Sabıka Kaydı
 • 35 yaşı doldurmamış olmak,
 • Avukatlık staj süresi hariç en az 6 yıl mesleki tecrübesi bulunmak,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılır?

Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 16/10/2018 gününden 19/10/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacak olup, iadeli taahhütlü posta ve e-posta v.b. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra belediyemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 23/10/2018 tarihinde Belediyemizin www.karasu.bel.tr İnternet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları Nelerdir?

Avukat Alımı için sözlü sınav 30/10/2018 tarihinde saat: 09.30’da Karasu Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Meclis Salonunda yapılacaktır.

Sınav Konuları Şunlardır;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Medeni Hukuk
 3. Borçlar Hukuku
 4. Ticaret Hukuku
 5. Medeni Usul Hukuku
 6. İcra ve İflas Hukuku
 7. İdare Hukuku
 8. İdari Yargılama Hukuku
 9.  Ceza Hukuku
 10. Ceza Usul Hukuku
 11. İş Hukuku
 12. 6114 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat
 13.  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 15. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 16.  5326 sayılı Kabahatler Kanunu
 17. 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 18.  3194 say 111İ mar Kanunu
 19. 5393 sayılı Belediye Kanunu
 20.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 21. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 22. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 23. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 24.  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Sözlü Sınavda Adaylar:

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanlan ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığıma suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday, asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, belediyenin İnternet adresinde www.karasu.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl Nereden İtiraz Edilir?

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir, itirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan Olunur.

Karasu Belediye Başkanlığı

Yazı İşleri Müdürlüğü

Adres: İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:l 1 54500 Karasu-SAKARYA

Tel :02647181200 Dahili: 154 Bilgi için : Kübra Cansu ARSLAN

Web : www.karasu.bel.tr E mail: cansuarslan@karasu.bel.tr

Bu yazımızda Karasu Belediyesi tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan diğer ilanlara Karasu Belediyesi iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.