Kars ilimizde yer almakta olan Kafkaf Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Kafkaf Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, ebe, diğer sağlık personeli ve eczacı alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylara yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Kafkaf Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I. GENEL ŞARTLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (E-Devletten alınan belgi geçerlidir.)
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, güvenlik soruşturması atanmaya engel bir durum bulunmamak.

II. ÖZEL ŞARTLAR

 • Adayların 2016 KPSS(B) grubu puanı esas alınacaktır.
 • Adaylardan 2016 KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
POZİSYO N SIRA

NO

ÜNVANIKADRO

SAYISI

ARANILAN NİTELİKLER
1Hemşire18Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
2Hemşire15Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak
3Hemşire2Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak,

Yeni Doğan Sertifikasına sahip olmak veya 1 yıl Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek

4Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

Diyaliz Sertifikasına sahip olmak veya 1 (Bir) yıl Diyaliz Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.

5Hemşire1Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

En az bir yıl Onkoloji Ünitesinde çalışmış olmak ve çalışılan süreyi belgelendirmek.

6Sağlık Teknikeri1Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programlarının birinden mezun olmak
7Ebe2Sağlık Meslek Lisesi Ebelik Bölümünden mezun olmak
8Ebe2Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak
9Eczacı2Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak, bu pozisyona başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
10Diğer Sağlık Personeli1Perfüzyonist alanında Ön Lisans Mezunu olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak veya Lisans mezunu olup, Sağlık Bakanlığı tarafından Perfüzyonist alanında verilmiş Sertifikaya sahip olmak ya da Lisans mezunu olup, Perfüzyon Yüksek Lisans Programından mezun olmak.
11Diğer Sağlık Personeli1Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümünden mezun olmak
12Diğer Sağlık Personeli1Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezun olmak

Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler nelerdir?

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle;

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu için tıklayınız)
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)
 • Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir)
 • 1 adet (3,5×4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte,

Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi

Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilecek, kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Ancak Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimini müteakip atama Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlandığı taktirde yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

BİLGİ İÇİN

Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telf. 0474 225 11 50 / 1042-1049

Bu yazımızda Kafkaf Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.