İŞKUR yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İŞKUR ilan kapsamında 2 bin 219 personel alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 25 Haziran 2018 ile 4 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

İŞKUR 2 Bin 219 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde; • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,
 • 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
 • Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) Büro Personeli

 • Son başvuru tarihi itibari ile Ek-2 Listede belirtilen önlisans veya lisans programlarından mezun olmak.
 • Önlisans mezunları için 2016-KPSS Önlisans P93, lisans mezunları için 2016-KPSS Lisans P3 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.
 • Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda Büro Personeli olarak çalışmıyor olmak.

31 Mart 2016 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olduğu halde önlisans düzeyinde başvuranlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır. Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirileceklerdir. Aynı yeri tercih eden aynı puana sahip olan adaylardan daha önce mezun olana, mezuniyet tarihinin aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.

Tercih ettiği birimlerden hiç birine asıl olarak yerleşememiş adayların, tercih ettiği birimlere yedek olarak yerleştirilmesi 6 ncı maddedeki esaslara göre yapılacaktır. Yerleştirme listesi, istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

B) İş ve Meslek Danışmanı (İMD)

 • Son başvuru tarihi itibari ile en az lisans mezunu olmak.
 • 2016-KPSS Lisans P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Söz konusu aşamalarda, geçerli İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olunup olunmadığı Mesleki Yeterlilik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek olup, herhangi bir aşamada belge numarası bulunmayan adaylara hak sahipliği tanınmayacaktır.)
 • Halen 657 Sayılı DMK’nın 4/B maddesi kapsamında Kurumumuzda İMD olarak çalışmıyor olmak.

Puanlarına ve tercih sıralarına göre birim bazında ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Son sıradaki aday ile puanı eşit olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, sınav girişinde kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, kurulacak komisyonlar marifetiyle; Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi, muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi, genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden değerlendirilecek ve komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler; Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Listelere ilişkin itirazlar, 5 iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Bu süre içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz sonuçları, nihai asıl ve yedek listeler ile istenilen belgeler ve belge teslim yerleri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Nihai listelerin ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yerlerine elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.

Ortak Hükümler

 • İki unvan için de şartları uyan adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • Adayların 10 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.
 • Başvuru yapan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir. KPSS puanları ÖSYM kayıtlarından, mezun olunan okul ve bölümler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı kayıtlarından kontrol edilecektir.
 • Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
 • Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, sonucu olumlu olan adaylar Hizmet Sözleşmesi imzalanarak göreve başlatılacaklardır.
 • Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde 15 gün içerisinde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.
 • 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 3 üncü maddesi gereğince, bu ilan kapsamında atanacak personelin karşılıklı ya da mazerete dayalı Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az bir yıl, mazeretsiz Kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için en az üç yıl fiili çalışma şartı bulunmaktadır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle / ANKARA

İnternet adresi : www.iskur.gov.tr

E-posta : sozlesmelialim@iskur.gov.tr

5) Ekler

EK 1- Büro Personelinin Atanacağı Birimler ve Mezun Olunan Bölüm Grupları ile İMD’nin Atanacağı Birimler EK 2- Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru İçin Mezun Olunması Gereken Bölümlerin Gruplara Dağılımı

EK 1- Büro Personelinin Atanacağı Birimler ve Mezun Olunan Bölüm Grupları ile İMD’nin Atanacağı Birimler

ALIM YAPILACAK BİRİMBÜRO PERSONELİToplam

Büro

Personeli

İMDBİRİM

TOPLAM

Mezun Olunan Bölüm Grupları
ÖnlisansLisans
Grup1Grup2Grup3Grup4Grup5Grup6
Genel Müdürlük (Ankara)15488944848
Adana İl Müdürlüğü2424630
Adana Ceyhan Hizmet Merkezi3325
Adana Kozan Hizmet Merkezi444
Adıyaman İl Müdürlüğü1123
Afyonkarahisar İl Müdürlüğü211172142741
Ağrı İl Müdürlüğü11131316
Ağrı Patnos Hizmet Merkezi1156
Aksaray İl Müdürlüğü1189
Amasya İl Müdürlüğü1156
Antalya İl Müdürlüğü41721414
Antalya Alanya Hizmet Merkezi22155
Antalya Manavgat Hizmet Merkezi231628
Ardahan İl Müdürlüğü1124812
Artvin İl Müdürlüğü1167
Aydın İl Müdürlüğü33
Aydın Nazilli Hizmet Merkezi44
Aydın Kuşadası Hizmet Merkezi112448
Aydın Söke Hizmet Merkezi112415
Balıkesir İl Müdürlüğü11214110212
Balıkesir Bandırma Hizmet Merkezi1135510
Balıkesir Edremit Hizmet Merkezi1123
Bartın İl Müdürlüğü1134
Batman İl Müdürlüğü112111729
Bayburt İl Müdürlüğü21347
Bilecik İl Müdürlüğü1113811
Bingöl İl Müdürlüğü1156
Bitlis İl Müdürlüğü123811
Bolu İl Müdürlüğü1113710
Burdur İl Müdürlüğü112437
Burdur Bucak Hizmet Merkezi33
Bursa İl Müdürlüğü17142242448
Bursa Gemlik Hizmet Merkezi311538
Bursa İnegöl Hizmet Merkezi4116511
Çanakkale İl Müdürlüğü22111718
Çanakkale Biga Hizmet Merkezi111369
Çankırı İl Müdürlüğü11910
Çorum İl Müdürlüğü111415
Denizli İl Müdürlüğü22238219423
Diyarbakır İl Müdürlüğü1111426
Düzce İl Müdürlüğü1121161521
Edirne İl Müdürlüğü44
Edirne Keşan Hizmet Merkezi1123
Elazığ İl Müdürlüğü11
Elazığ Kovancılar Hizmet Merkezi1112
Erzincan İl Müdürlüğü21347
Erzurum İl Müdürlüğü111415
Eskişehir İl Müdürlüğü1123
Gaziantep İl Müdürlüğü83210133395493
Giresun İl Müdürlüğü1167
Gümüşhane İl Müdürlüğü1123
Hakkari İl Müdürlüğü11125712
BÜRO PERSONELİ
ALIM YAPILACAK BİRİMMezun Olunan Bölüm GruplarıToplamİMDBİRİM
ÖnlisansLisansBüroTOPLAM
Grup1Grup2Grup3Grup4Grup5Grup6Personeli
Hatay İl Müdürlüğü13191151025
Hatay İskenderun Hizmet Merkezi336410
Iğdır İl Müdürlüğü1156
Isparta İl Müdürlüğü11224
İstanbul İl Müdürlüğü50453802144144
İstanbul Bahçelievler Hizmet Merkezi22161213354
İstanbul Başakşehir Hizmet Merkezi247133346
İstanbul Bayrampaşa Hizmet Merkezi13105283361
İstanbul Beyoğlu Hizmet Merkezi127271293362
İstanbul Büyükçekmece Hizmet Merkezi13481220
İstanbul Kadıköy Hizmet Merkezi66719726
İstanbul Pendik Hizmet Merkezi2221182129
İstanbul Sancaktepe Hizmet Merkezi4151112031
İstanbul Şişli Hizmet Merkezi2222125253863
İstanbul Tuzla Hizmet Merkezi3151101424
İstanbul Ümraniye Hizmet Merkezi11212162642
İzmir İl Müdürlüğü3112188
İzmir Bornova Hizmet Merkezi111255
İzmir Çiğli Hizmet Merkezi12144
İzmir Karabağlar Hizmet Merkezi21238311
İzmir Konak Hizmet Merkezi5538
İzmir Torbalı Hizmet Merkezi13448
Kahramanmaraş İl Müdürlüğü138241193857
Karabük İl Müdürlüğü1123
Karaman İl Müdürlüğü1123
Kars İl Müdürlüğü11268
Kastamonu İl Müdürlüğü1121113
Kayseri İl Müdürlüğü424233182341
Kırıkkale İl Müdürlüğü1145
Kırklareli İl Müdürlüğü1156
Kırklareli Lüleburgaz Hizmet Merkezi2268
Kırşehir İl Müdürlüğü1123
Kilis İl Müdürlüğü111011
Kocaeli İl Müdürlüğü111131171027
Kocaeli Dilovası Hizmet Merkezi167411
Kocaeli Gebze Hizmet Merkezi11810212
Kocaeli Gölcük Hizmet Merkezi1910212
Konya İl Müdürlüğü211191151934
Konya Akşehir Hizmet Merkezi2246
Konya Beyşehir Hizmet Merkezi1134
Konya Konyaereğli Hizmet Merkezi1156
Konya Seydişehir Hizmet Merkezi1123
Kütahya İl Müdürlüğü11910
Kütahya Tavşanlı Hizmet Merkezi33
Manisa İl Müdürlüğü13353152540
Manisa Akhisar Hizmet Merkezi11246
Manisa Salihli Hizmet Merkezi11246
Manisa Soma Hizmet Merkezi11246
Manisa Turgutlu Hizmet Merkezi11235
Mardin İl Müdürlüğü1116110919
Mardin Kızıltepe Hizmet Merkezi3358
BÜRO PERSONELİ
ALIM YAPILACAK BİRİMMezun Olunan Bölüm GruplarıToplamİMDBİRİM
ÖnlisansLisansBüroTOPLAM
Grup1Grup2Grup3Grup4Grup5Grup6Personeli
Mersin İl Müdürlüğü655621251338
Mersin Anamur Hizmet Merkezi1156
Mersin Erdemli Hizmet Merkezi111
Mersin Silifke Hizmet Merkezi1134
Muğla İl Müdürlüğü522514721
Muğla Fethiye Hizmet Merkezi11125611
Muğla Milas Hizmet Merkezi31127815
Muş İl Müdürlüğü111369
Nevşehir İl Müdürlüğü11910
Niğde İl Müdürlüğü1134
Ordu İl Müdürlüğü11241418
Ordu Fatsa Hizmet Merkezi111314
Ordu Ünye Hizmet Merkezi12314
Osmaniye Kadirli Hizmet Merkezi111347
Rize İl Müdürlüğü11224
Sakarya İl Müdürlüğü222313325530
Samsun İl Müdürlüğü11131720
Samsun Bafra Hizmet Merkezi44
Siirt İl Müdürlüğü1189
Sinop İl Müdürlüğü1167
Sivas İl Müdürlüğü1178
Şanlıurfa İl Müdürlüğü526341212546
Şanlıurfa Akçakale Hizmet Merkezi2246
Şanlıurfa Siverek Hizmet Merkezi2215611
Şanlıurfa Viranşehir Hizmet Merkezi2316814
Şırnak İl Müdürlüğü21213110717
Şırnak Cizre Hizmet Merkezi1111217815
Şırnak Silopi Hizmet Merkezi111358
Tekirdağ İl Müdürlüğü61214115217
Tekirdağ Çerkezköy Hizmet Merkezi31217916
Tekirdağ Çorlu Hizmet Merkezi41218917
Tokat İl Müdürlüğü211488
Tokat Erbaa Hizmet Merkezi22
Tokat Turhal Hizmet Merkezi55
Trabzon İl Müdürlüğü12111628
Trabzon Sürmene Hizmet Merkezi1123
Trabzon Vakfıkebir Hizmet Merkezi1112
Tunceli İl Müdürlüğü1123
Uşak İl Müdürlüğü22810
Van İl Müdürlüğü3151101929
Van Erciş Hizmet Merkezi111369
Yalova İl Müdürlüğü1123
Yozgat İl Müdürlüğü1121214
Zonguldak İl Müdürlüğü111115712
Zonguldak Karadenizereğli Hizmet Merkezi1167
TOPLAM27752161137393581.0781.1412.219

EK 2- Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru İçin Mezun Olunması Gereken Bölümlerin Gruplara Dağılımı

Grupl

Önlisans Mezun Olunması Gereken Bölüm Grupları Grup2 Grup3

Bilgisayar Destekli

Muhasebe, Bilgisayarlı

Muhasebe, Bilgisayarlı

Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları, Genel

İşletme, İnsan Kaynakları, İşletme, İşletme Muhasebe, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

Adalet MeslekBüro Hizmetleri ve
YüksekokulundanSekreterlik, Büro
veya Adalet, AdaletHizmetleri ve Yönetici
Hizmetleri, AdaletAsistanlığı, Büro
Meslek EğitimiYönetimi, Büro Yönetimi
Önlisansve Sekreterlik, Büro
programlarınınYönetimi ve Yönetici
birinden mezunAsistanlığı, Halkla
olmakİlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla

İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim ve Halkla

İlişkiler, Medya ve

İletişim, Ofis

Teknolojileri ve

Yönetimi, Sekreterlik Önlisans programlarının birinden mezun olmak

Grup4

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar,

Bilgisayar Donanımı,

Bilgisayar Operatörlüğü,

Bilgisayar Operatörlüğü ve

Teknikerliği, Bilgisayar

Operatörlüğü ve Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim

Yönetimi, Web Teknolojileri ve Programlama Önlisans

programlarının birinden mezun olmak

Lisans Mezun Olunması Gereken Bölüm Grupları Grup5 Grup6

Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri, Çalışma İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi Hukuku, İdari Bilimler, İktisadi Programlar, İktisadi ve İdari Bilimler

Programları, İktisat, İş İdaresi, İşletme,

İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Fakültesi,

İşletme Finansmanı, İşletme Muhasebe,

İşletme, Muhasebe ve Finansman, İşletme

Mühendisliği, İşletme Pazarlama, İşletme

Uluslararası, İşletme ve Endüstri İlişkileri,

İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-

Ekonomi, İşletme-İstatistik, İşletme-Maliye, İşletme-Muhasebe Eğitimi, İşletme-Siyasal Bilimler, İşletme-Siyasi Bilimler, İşletme-

Sosyal Bilimler, İşletme-Sosyal Siyaset, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-İstatistik, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi

Sistemleri, Muhasebe ve Denetim,

Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finans

Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim,

Muhasebe ve Finansman, Siyaset Bilimi ve

Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Siyaset ve Kamu Yönetimi, Uluslararası

İlişkiler ve Kamu Yönetimi, İstatistik,

İstatistik-Matematik, Matematik,

Matematik-Bilgisayar Lisans programlarının birinden mezun olmak

Basım ve Yayımcılık,

Basın ve Yayın,

Gazetecilik, Gazetecilik

ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla

İlişkiler ve Tanıtım,

İletişim, İletişim

Bilimleri, Medya ve

İletişim, Medya ve

İletişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim

Sistemleri Lisans programlarının birinden mezun olmak

Bu yazımızda İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan 2 bin 219 personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan tüm ilanlara İŞKUR iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞKUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işkur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işkur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.