İller Bankası yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. İller Bankası ilan kapsamında 155 personel alımı yapacaktır. İlan kapsamında inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi alımı ile inşaat teknikeri ve harita kadastro teknikeri alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 6 Kasım 2017 ile 21 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

İller Bankası Personel Alımı İlanı 2017

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Diğer resmi ve ya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Bankaya alınacak Mühendis ve Teknikerlerin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

İLLER BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK MÜHENDİS SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

İNŞAATJEOLOJİÇEVREHARİTABİLGİSAYARMAKİNAELEKTRİK, ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

GENEL TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK1010
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2114
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ11
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ112
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ41112211
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ112217
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ222118
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ11
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2114
KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2311119
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2215
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ2114
SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ42118
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ11
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ6111110
GENEL TOPLAM258179109785

YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK TEKNİKER SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

BİRİM ADIİNŞAATHARİTA KADASTROGENEL TOPLAM
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ123
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ123
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ22
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ123
DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ347
ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ22
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ112
SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ235
TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ224
VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ347
GENEL TOPLAM304070

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden altmış (60) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın on (10) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

İller Bankası Personel Alımı Başvurusu

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu‘nu 06/11/2017 – 21/11/2017 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından doldurup JPEG formatındaki 4,5×6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.) İş talep formu aşağıda verilmiştir. İş Talep Formuna erişmek için haberi paylaşmanız yeterlidir. Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim edecekler veya “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 06110 Altındağ/ANKARA” adresine posta ile (iadeli taahhütlü / kargo) göndereceklerdir.

İller Bankası Personel Alımı İş Talep Formu İçin TIKLAYIN

21/11/2017 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 18:00) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar; Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır. Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

 • Nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.
 • KPSS sonuç belgesi fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı

ile birlikte yapılır.

İller Bankası Personel Alımı Sınavı

Sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.  Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hakimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

Kazananların Atanması ve İlanı

Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Bilgi

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 – 12 numaralı telefondan edinilebilir.

Bu yazımızda İller Bankası tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca İller Bankası tarafından yayınlanan bütün ilanlara İller Bankası İş İlanları sayfası üzerinden ulaşmanız mümkündür.


DİĞER İLLER BANKASI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, iller bankası konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan iller bankası duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.