İşçi ve işveren, aralarında bulunan belirsiz süreli sözleşmeyi sona erdirmek isterlerse bu durumu karşı tarafa açık ve net bir biçimde bildirmeleri gerekmektedir. Fesih isteğinin hüküm doğurması için ise karşı tarafın onayı ya da kabulü gerekmektedir. Sözlü veya yazılı fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı vakit fesih gerçekleşmiş olur.

İhbarlı Fesihte Uyulması Gereken Şekil Şartı

Tarafların aralarındaki iş sözleşmesinin feshi için yazılı ya da sözlü beyanda bulunmalarının yeterli olduğundan bahsetmiştik. Ancak İş Kanunu’nun 190. maddesinde “Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamaz ise, durum o yerde tutanakla tespit edilir…” denilmektedir. Ancak bu şartın gereklilik şartı değil ispat şartı olduğu öğretide ve yargıda kabul edilmiştir. İleriye matuf, şartlara bağlı, kesin olmayan, kapalı, muğlak ifadeler içeren beyanlar fesih olarak nitelendirilemezler. Dolayısı ile feshin belirli bir şekli bulunmamaktadır.  Ancak her ne kadar sözlü olarak iş sözleşmesinin fesih bildirimi yapılabiliniyor olsa da, daha sonra anlaşmazlıklara sebebiyet vermemek adına durumun bir tutanak ile belirlenmesinin yararı bulunmaktadır.İşçinin raporlu, istirahatlı ya da yıllık izinde olduğu sürelerde iş sözleşmesinin feshi tebliğ edilirse, istirahat rapor süresinin ya da yıllık izin süresinin bitmesinin ardından ihbar süresi işlemeye başlamaktadır. Yani ihbar süresi ile yıllık izin süresi ya da rapor süresi iç içe geçemez.

Bunun haricinde ise İş Kanununun 18. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere iş güvencesi uygulanan işyerlerinde işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapması ve fesih sebebini açık ve net bir dil ile anlatmak zorundadır. Aksi halde fesih geçersiz kabul edilir.

İhbar Süresi

4857 İş Kanunu 17 maddesi gereğince iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, bu durumu karşı tarafa bildirmesinden itibaren yani fesih bildirimi vermesinden itibaren belirli bir süre daha sözleşmeye bağlı kalması gerekmektedir. Bu karar işçi ve işverenin mağdur olmaması için alınmış bir karardır.

İhbar süreleri hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYIN

Tarafların İhbarlı Fesih Hakkı

İşçi belirsiz süreli iş sözleşmesini ihbar sürelerine uymak şartı ile istediği vakit fesih edebilmektedir. Bunun dışında işverene herhangi bir işten ayrılma sebebi göstermek mecburiyetinde değildir. İşverenlerin bu hakkı ise iş güvencesi hükümleri ile kısıtlanmış durumdadır. İşveren, işçinin iş akdini fesih etmek isterse, uymak zorunda olduğu ihbar sürelerinin yanında iş kanununun 18. Maddesinde belirtilen işçinin yeterliliğinden, işçinin davranışlarından, işletmenin gereklerinden, işyerinin gereklerinden, işin gereklerinden gibi sebeplerin hangisi yüzünden işçinin iş akdinin feshedildiğini belirtmesi gerekmektedir.

Deneme Süresinde İş Akdinin Feshi

Deneme süresi içinde işçi veya işveren herhangi bir sebep göstermeden, tazminat ödemek zorunda kalmadan veya ihbar sürelerine uymak zorunda olmadan iş sözleşmesini feshedebilir. Örnek olarak 1 aylık bir deneme süresi öngörülmüş ise, taraflar bu süre içerisinde ihbar süresi vermeksizin, gerekçe göstermeden ve tazminat da ödemeden sözleşmeyi fesih edebilir.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Bahsettiğimiz ihbar süreleri hesaplanırken deneme süresi de çalışma süresine dahil edilir. Yani 1 Ocakta işe başlayan bir işçi, sözleşme icabı 1 ay deneme süresi almış ise 1 Şubata kadar ihbarsız ve gerekçesiz olarak iş akdini fesih edebilir. Ancak 1 Şubattan sonra ihbar süresi vermek zorundadır. Bu durum işveren için de aynı şekilde geçerlidir.

İhbar Süresi Olmayan Fesihler Nelerdir?

Kadın çalışanların evlilik sebebi ile, erken çalışanların askerlik nedeniyle, emeklilik nedeniyle veya karşılıklı bozma (ikale anlaşması) sebebiyle iş akdinin feshinde ihbar süresi söz konusu değildir.

İhbar Süresi Nasıl Kullanılır?

İhbar süresi parça parça kullandırılamaz. Şayet ihbar süresi kullandırılmaya başlanmış ise süre bitene kadar beklenmesi zorunludur. İşçinin yada işverenin ihbar süresi içinde ücretini peşin olarak istemesi söz konusu değildir.

Yeni İş Arama İzni

İhbar süresi içerisinde işveren, işçiye yeni bir iş bulabilmesi için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve kesinlikle ücret kesintisi yapmadan vermek durumundadır. İş arama izni günde iki saatten az olamaz ve şayet işçi talep ederse iş arama izni süresini toplu olarak kullanabilir. İşveren, işçiye yeni bir iş bulabilmesi için iş arama izni vermez ya da mevcut hakkı eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti işçiye ödemek zorundadır. Şayet işveren işçiyi iş arama izni süresi içerisinde çalıştırırsa işçinin ücreti yüzde yüz zamlı öder.

İş Arama İzni Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin TIKLAYIN

İhbar Süresine Uymamanın Cezai Yaptırımları

İhbar süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalmaktadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin öder ise iş akdini anında fesih edebilmektedir. İşçinin ihbar süresine uymadan iş akdini fesih etmesi halinde ise işverene, işverenin de ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarması durumunda işçiye ihbar süresine ilişkin ücreti tazminat olarak ödemek mecburiyetinde kalmaktadır.

İhbar Tazminatı

İş sözleşmesi taraflarca fesih edilmek istenirse ya yukarıda anlattığımız ihbar sürelerine uymak gerekmekte ya da giydirilmiş günlük ücret üzerinden ihbar süresine ilişkin ücreti karşı tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatına esas son brüt ücret, ihbar tazminatına da esastır.

İhbar Tazminatı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYIN

İşten Ayrılma İhbar Dilekçe Örneği

Bu haberimizde işten ayrılmak ya da işverenseniz çalışanınızın iş akdini fesih etmek istemeniz durumunda uymanız gerekenler hakkında detaylı bilgi verdik. İşten ayrılmak isteyen işçiler aşağıdaki bağlantıda yer alan dilekçe örneğini eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra ilgili kuruma ya da işvereninize iletebilirler.

İşten Ayrılma İstifa Dilekçesi İndirmek İçin TIKLAYIN

 


DİĞER İŞ KANUNU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, iş kanunu konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan iş kanunu duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.