İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine ve Kaymakamlıklarına çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanı kapsamında 700 bekçi alımı gerçekleştirilecektir. Adayların en az lise ve dengi bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir. Adaylar 16 Şubat 2017 ile 25 Şubat 2017 tarihleri arasında iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri gibi detaylı ilan bilgilerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı 700 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı 2017

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul İli mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki listede belirtilen boş ilçe kadrolarına 700 (Yedi yüz) ” Çarşı ve Mahalle Bekçisi” alımı yapılacak olup giriş sınavları Valilikçe belirlenecek tarihte Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Adayların, başvuru, sözlü ve yazılı sınav sürecinde Valilik, Kaymakamlık resmi İnternet adreslerini takip etmesi gerekmektedir.Adaylarda, aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İlan edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu için müracaatta bulunan adaylar ilan edilen İlçe kadrolarında değerlendirilerek, “sadece” bir İlçe Kaymakamlığına müracaat edecek ve o İlçede sınava girecektir. Aday, Bekçi olmaya hak kazandığı takdirde sınava girdiği (başvuru yaptığı) İlçe kadrosuna ataması yapılacaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına Lise ve Dengi Okul Mezunları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.
 • Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,
 • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=54 adresinde beden kitle endeksi hesaplanabilmektedir. (Örn: Boyu 1,75 cm kilosu 75 kg olan adayın beden kitle endeksi hesaplaması (kilo / boy x boy) 75 / (1,75 x 1,75)= 24,48 olarak hesaplanmaktadır)

İstanbul Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Başvurular 16/02/2017 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri yada ekte bulunan dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacaktır. Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler / Evraklar Nelerdir?

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum belgesi,
 • 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil belgesi,
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer “Sınava giriş belgesi” müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

 • Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.
 • Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Sözlü Sınav Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık İnternet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir. Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi İnternet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek “Sınav Giriş Belgesinde” belirtilecek olup, sözlü sınava “Sınav Giriş Belgesi” ile girilecektir. “Sınav Giriş Belgesi”ni göstermeyenler sınavlara alınmayacaktır. Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

 1. Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,
 2. Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,
 3. Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık İnternet adresinden ilan edilecektir.

Yazılı Sınav Şekli, Tarihi, Yeri ve Konuları

Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi İnternet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır. Yazılı Sınav soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip olacaktır. Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe oluşturulan Komisyonca belirlenir. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık İnternet adresinden ilan edilecektir.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecektir. Asil ve yedek aday listeleri Valilik ve Kaymakamlık İnternet sayfalarından ilan edilecektir. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda bulunacak ve itiraza iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap verilir.

Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim edecektir. Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacaktır.

S.NOGÖREVLENDİRİLECEK İLÇEKADRO SAYISI
1ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ6
2ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15
3ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ17
4AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ10
5BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ25
6BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15
7BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
8BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ10
9BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
10BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
11BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
12BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ9
13BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ35
14BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
15ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ4
16ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ10
17ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
18ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ35
19EYÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ22
20FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ35
21GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15
22GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ20
23KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ19
24KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ19
25KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ18
26KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ23
27MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15
28PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ23
29SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ14
30SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ22
31SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ7
32SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15
33SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ18
34ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ4
35ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ25
36TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ10
37ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ25
38ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ25
39ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ15

Bekçi alımına ilişkin detaylı bilgiler 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nden temin edilebilir.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM TAKVİMİ

KONUTARİH
ALIM İLANI ve ŞARTLARININ DUYURULMASI08/02/2017 – 25/02/2017
BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN ALINMASI16/02/2017 – 25/02/2017
(09:00-16:30 saatleri arasında)
İLK MÜRACAAT SONUÇLARININ İLANIDaha Sonra İlan Edilecektir
SÖZLÜ SINAVIN YAPILMASIDaha Sonra İlan Edilecektir
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİDaha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAVIN YAPILMASIDaha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİDaha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİDaha Sonra İlan Edilecektir
YAZILI SINAV SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİDaha Sonra İlan Edilecektir
SAĞLIK RAPORLARININ ALDIRILMASIDaha Sonra İlan Edilecektir

İstanbul ili için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan bekçi alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru sırasında istenilen belgeler, sözlü sınavı ve yazılı sınavı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara İçişleri Bakanlığı İş Başvuru Formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bekçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan bekçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.