Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ya da bilinen kısa adıyla HSSGM, yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında programcı, mütercim tercüman, arşiv uzmanı, teknisyen alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 15 gün içerisinde başvuru yapmak durumundadırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2018

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere;Aşağıda sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı/görev yeri ve öğrenim durumu belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 1 (bir) programcı, 1 (bir) mütercim-tercüman, 1 (bir) arşiv uzmanı ve 3 (üç) adet teknisyen olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Güvenlik Araştırması ve Arşiv Soruşturması sonucunun olumlu olması,
  • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
  • Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

1-PROGRAMCI (1 Adet):

1- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan (KPSS)(B) sınavında KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, Microsoft Visual Studio uygulama geliştirme ortamına, C# ve SQL programlama bilgisine hakim olmak, 3- Çok katmanlı mimari konusu hakkında bilgi sahibi olmak, 4- Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, 5- Web servis, Net Web Api konusunda bilgi sahibi olmak, 6- Tercihen büyük sistemlerde MS SQL veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında bilgi sahibi olmak, 7- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak, ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgisi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

2-MÜTERCİM-TERCÜMAN (1 Adet):

1- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngiliz Dili Eğitimi/Edebiyatı, MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden veya Eğitim fakültelerinin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 2- ÖSYM tarafından 2016 Yılında yapılan (KPSS)(B) sınavında KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, 3- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (B) düzeyinde puan almış olmak, ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (B) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. 4- Ardıl tercüme yapabiliyor olmak.

3-ARŞİV UZMANI ( 1 Adet):

1-Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunu olmak, 2- ÖSYM tarafından 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden, 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak,

4-TEKNİSYEN (3 Adet):

1- Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak, 2- Gemiadamı ehliyetine sahip olmak, 3- Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak, 4- ÖSYM tarafından 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSSP 94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak? Adaylardan İstenilen Belgeler Neler?

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir, 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- 2016 KPSS sonuç belgesi, 4- Diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği yada okul onaylı örneği, 5- Mütercim-Tercüman pozisyonu için:Yabancı dil seviye tespit sınav sonuç belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği, 6- Teknisyen pozisyonu için Teknisyen olarak çalıştığı süreleri gösterir belge ile Gemi Adamı ehliyetinin örneği, 7- İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

A-PROGRAMCI VE MÜTERCİM-TERCÜMAN İÇİN

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

B-ARŞİV UZMANI İÇİN

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak en fazla 10 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

C-TEKNİSYEN İÇİN

Genel ve özel şartları taşıyan adaylar, aranan KPSS puan türü itibarıyla sıralanarak ilan edilen pozisyon kadar aday belirlenerek, www.hssgm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Adaylara, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak olup, başarılı adaylara e posta ile bildirim yapılacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı

Sözlü sınav, İstanbul/Genel Müdürlük Binamızda yapılacak olup sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http:// www.hssgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

1- Sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. 2- Programcı ve Mütercim-Tercüman pozisyonu için; KPSS puanı + yabancı dil puanı + sözlü sınav başarı puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaylar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 3- Arşiv Uzmanı KPSS ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. 4- Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere yedek adaylar belirlenecektir. Atanmaya hak kazanan adayın sonucun ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu yazımızda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.