Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Göç İdaresi ilan kapsamında avukat alımı yapacaktır. İlan kapsamında toplam 5 avukat istihdam edilecektir. Adaylar ilana 25 ile 29 Aralık 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı 2017

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde boş bulunan avukatlık hizmetleri sınıfından toplam 5 (beş) adet avukat kadrosuna atama yapılması amacıyla Avukatlık Giriş Sınavı yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılırlar),
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Başvuru Tarihleri, Şekli ve Yeri

Giriş Sınavı başvuru tarihleri: 25 – 29 Aralık 2017

Başvurular, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.goc.gov.tr internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; ilan edilen boş kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
 • Üç adet vesikalık fotoğraf,
 • KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Özgeçmiş,
 • Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

Sözlü Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi

Sözlü sınav, 23-24 Ocak 2018 tarihlerinde, Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında yapılacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. Sözlü sınavda, başarı sıralaması, en yüksek not alan adaydan başlanarak nihai başarı sıralaması yapılacaktır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Genel Müdürlüğümüz www.goc.gov.tr internet adresinden veya Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 adet) elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

 1. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku, Uluslararası Hukuk, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı, İtiraz ve Diğer Bilgiler

Sınav sonuçları, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Genel Müdürlük internet sitesinde ve Genel Müdürlük hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atamadan Önce İstenecek Belgeler ve Atanma

Avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
 2. Dört adet vesikalık fotoğraf.
 3. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 4. Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.
 5. Mal bildirimi.
 6. Kamu etik sözleşmesi.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat olarak atanır. Asıl listeden avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.goc.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA

Tlf: 0 312 422 08 27-29

Bu yazımızda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Göç İdaresi İş Başvurusu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.