Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınlamış olduğu ilan ile müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. İlan kapsamında 15 müfettiş yardımcısı istihdam edilecektir. Adaylar ilana 6 Kasım 2017 ile 14 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu hakkında detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı 2017

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derecede boş bulunan 15 (Onbeş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
 • Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (Seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 300 (Üçyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır).
 • 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır),
 • Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,
 • Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
 • Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
 • Başvuru formunun imzalı çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaştırmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Başvurusu 2017

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 06/11/2017-14/11/2017 tarihleri arasında saat 24:00’e kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile 2017 KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 20/11/2017 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar “Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Kat: 4 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle 20/11/2017 tarihinde saat 18.00’den sonra Başkanlığa ulaşan veya gerekli belgeleri ihtiva etmeyen başvurular işleme alınmayacaktır. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat başvuruda bulunacaklardır.

Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş Sınavına başvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (Teftiş Kurulu Başkanlığınca ‘Aslı Gibidir’ şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.)

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Tarihi ve Yeri

Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümü 16/12/2017 tarihinde Cumartesi günü Ankara’da tek oturumda yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 04/12/2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek adaylar; 04/12/2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiş olan, kimlik bilgileri, sınav yeri ve sınav saati ile sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar, ayrıca sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi veya sürücü belgesi ya da pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların gireceği sözlü sınav yeri ve sınav tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca adayların başvuru esnasında verecekleri elektronik adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav Şekli ve Konuları

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav adaylara aşağıdaki her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20’şer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan oluşacaktır.

HUKUK

 • Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
 • İdare Hukukunun Genel Esasları,
 • Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
 • Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
 • Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
 • Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak).

İKTİSAT

 • İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi),
 • Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,
 • Milli Gelir,
 • Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller.

MALİYE

 • Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
 • Türk Vergi Kanunlarının Esasları,
 • Kamu Giderleri,
 • Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.

MUHASEBE

 • Genel Muhasebe,
 • Bilanço Analizleri ve Teknikleri,
 • Ticari Hesap.

SPOR

 • Spor Genel Müdürlüğü hakkında genel bilgi,
 • Genel spor kültürü.

YABANCI DİL (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri).

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Spor bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.

Değerlendirme

Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 60’tan, bu sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır. Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65’ten aşağı olmaması gerekir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet adreslerinden 20/12/2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru ve cevapları ile uygulanmasına ilişkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine en geç 27/12/2017 tarihi saat 18:00’e kadar ulaştıracaklardır. İtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

Bu yazımızda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan müfettiş yardımcısı alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan tüm ilanlara Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Başvurusu sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, müfettiş yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan müfettiş yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.