Ülkemizdeki en köklü üniversitelerden bir tanesi olan Gaziantep Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında 64 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Gaziantep Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, sosyal çalışmacı alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru formu gibi başvuru detaylarına yazımız devamından ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
Hemşire44-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Hemşire1– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire1– Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl koroner yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve EKG eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire2-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (İki) yıl yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve NRP eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
Hemşire1-Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
Hemşire1-Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl anjiyo ünitesinde deneyim sahibi olmak.
Sosyal Çalışmacı1-Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri3-Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri1-Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

önlisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek

kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri2-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli2-Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri5-Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
 • Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 Ortaöğretim mezunları için KPSS94 puanı esas alınacaktır.
 • İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
 • Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
 • 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • E-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİANABİLİM

DALI

UNVANADETDERECEAÇIKLAMA
Fen FakültesiKimyaDoçent13Kimya alanında doktora yapmış ve doçentlik almış olmak. Orta kırmızı altı (MWIR) spektroskop, analitik santrifüj ve mikro akışkanlar konularında deneyimi olmak ve uluslararası yayınlara sahip olmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine

Mühendisliği

Doçent11Lisans ve doktora derecelerini Makina Mühendisliği veya Makina ve Havacılık Mühendisliği alanlarından almış olmak. Deneysel akışların dinamiği, parçacık görüntüsü metodu ile akış dinamiğinin incelenmesi, eksenel turbo makinaların tasarımı ve optimizasyonu, elektronik ekipmanların soğutulması ve numerik metotlar ile akışların incelenmesi alanlarında uluslararası yayın ve araştırma projesi deneyimine sahip olmak.
Mimarlık

Fakültesi

MimarlıkProfesör11Profesörlük kadrosuna atanmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümlerinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını ise mimarlık temel alanı ve mimari tasarım bilim alanından almış olmak.

Tasarımda biliş, mimarlık eğitimi, mimari programlama ve değerlendirme konularında bilimsel çalışmaları ve yayınlara sahip olmak. Lisans ve lisansüstü eğitime farklı alanlarda ve düzeyde katkı sağlamış olmak, farklı düzeylerde mimari tasarım dersini vermiş olmak.

Bu yazımızda Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerini paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.