Fırat Kalkınma Ajansı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Fırat Kalkınma Ajansı ilan kapsamında 6 uzman ve 2 destek personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylar 25 Ağustos ile 15 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı İlanı 2017

TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’ na, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek herhangi bir birimde ve/veya ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 6 (altı) Uzman ve 2 (iki) Destek personel alımı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak,
 • Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da en az 1 (bir) yıl süre ile askerlik hizmetinin tecil edilmiş olması durumlarından herhangi birinde bulunmak,
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 18/2’de kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

ALANKPSS
PUAN TÜRÜTABAN

PUANI

HukukKPSS P3, P11, P20 veya P7980
İktisatKPSS P3, P9, P18, P22, P28 veya P9880
MaliyeKPSS P3, P24, P35, P41, P49 veya

P52

80
İşletmeKPSS P3, P16, P19 P23, P27, P29,

P99 veya P116

80
Kamu YönetimiKPSS P3, P30 veya P3780
Uluslararası İlişkilerKPSS P3, P33, P36 veya P11280
İstatistikKPSS P3, P25, P75 veya P11180
Çalışma Ekonomisi ve

Endüstriyel İlişkiler

KPSS P3, P14 veya P4880
MatematikKPSS P3, P4 veya P 580
SosyolojiKPSS P3, P4 veya P580
Şehir ve Bölge PlanlamaKPSS P3, P4 veya P580
Mimarlık/MühendislikKPSS P1, P2, P3, P4 veya P580

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 18/2’de kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının

Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

¦ Planlama, Programlama,

¦ Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

¦ Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

¦ İzleme ve Değerlendirme,

¦ Tanıtım, Danışmanlık,

¦ Şehircilik ve Çevre,

¦ Araştırma-Geliştirme,

¦ Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

¦ Finansman,

¦ İnsan Kaynakları Yönetimi,

¦ Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

¦ Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak

ve bunu belgelendirebilmek,

¦ Bölgesel yatırım koşullarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım tanıtımı,

¦ Yatırım süreçleri, yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri ile ilgili mevzuat,

¦ Teşvik sistemi, devlet destekleri ve uygulamaları,

¦ Doğrudan yabancı yatırım (DYY, FDI), uluslararası yatırım, uluslararası ticaret, uluslararası fonlar,

¦ Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

¦ Turizm politikaları geliştirme ve bölgesel tanıtım stratejileri,

¦ Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları.

¦ Hibe veya mali destek yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

¦ Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale dosyalarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

¦ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek,

¦ Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi

sahibi olmak,

¦ Kalkınma kuramları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

¦ Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

¦ Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım

stratejileri,

¦ Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

¦ Akıllı kent sistemleri uygulamaları,

¦ Lojistik,

¦ Kentsel ve bölgesel düzeyde akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda eğitim, deneyim ve bilgi/belge sahibi olmak,

¦ Maden ürünleri ve madencilik ile ilgili işler,

¦ Yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

¦ Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3.DESTEK PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 3.1. Muhasebe Görevlisi (1 Kişi)

a) KPSS ile başvuracak adaylar için; üniversitelerin Muhasebe, Maliye, İktisat ya da İşletme bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) KPSS şartı aranmaksızın iş tecrübesiyle başvuracak adaylar için; herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda en az 3 (üç) yıl muhasebeci veya mali müşavir olarak fiilen başarılı çalışmış olmak,

3.2. Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi (1 Kişi)

a) KPSS ile başvuracak adaylar için; üniversitelerin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, Medya ve İletişim ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

c) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.3.Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan şartların bir veya birkaçının belgelenmesi tercih sebebidir:

¦ Muhasebe Görevlisi alımı için SMMM belge sahibi olmak,

¦ Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi alımı için; iletişim, tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, grafik tasarım vb. alanlarda belgelendirilebilir deneyim ve

sertifikasyona sahip olmak,

¦ Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) belgeye sahip olmak (belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

¦ Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde ve AB Destekli Bölgesel Kalkınma projelerinde farklı alanlarda görev almış olmak,

¦ MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanlarını çok iyi kullanır olmak,

¦ Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelemek,

¦ Kamu veya Özel Kesimde yukarıda belirtilen yıl şartlarından daha uzun süre mesleki tecrübeye sahip olmak,

¦ Proje hazırlama, izleme, değerlendirme, girişimcilik vb. konularda eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

¦ Askerliğini yapmış olmak ve bunu belgelemek,

¦ Sürücü ehliyetine (B sınıfı) sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. İş Talep Formu (Ek1),
 2. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS/KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen geçerlik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan sınavlara ait yabancı dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,
 4. 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş ve bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış olmalı),
 5. T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,
 6. Özgeçmiş,
 7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, en az 1 (bir) yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e- Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı,
 8. KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,
 9. KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise, iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),
 10. Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,
 11. Fırat Kalkınma Ajansında, söz konusu pozisyonda çalışmak konusundaki amacını, kararlılığını, kurum ile kişisel kariyer arasında kurulan ilişkiyi özetleyen Niyet Mektubu

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 15 / 09 / 2017 tarihi saat 18:00’a kadar “T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta/kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sınava Başvuru Yeri Ve Sınav YeriTurgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA

Tel : (422) 212 87 98 – 99

Faks: (422) 212 87 97

Sınav Başvuru Tarih Ve SaatleriBaşlangıç: 25 / 08 / 2017 – 08:00

Bitiş : 15 / 09 / 2017 – 18:00

Sınav ŞekliSözlü Sınav
Sınava Katılmaya Hak Kazanan

Adayların İlanı

27 / 09 / 2017
Sözlü Yarışma Sınavı Tarihi04 – 06 / 10 / 2017

6. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağrılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek uzman personel adaylarının isimleri 27 / 09 / 2017 tarihinden itibaren Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.fka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı, 04-06 / 10 / 2017 tarihlerinde, 08:30-18:00 saatleri arasında Ajans merkezi olan Turgut Özal Mah. Turgut Özal Bulvarı No:69/A 44090 Yeşilyurt/MALATYA adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen yer, tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu tarafından sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma yeteneği gibi niteliklere sahip olup olmadığı değerlendirilecek, tercih sebebi sayılan hususlar da göz önüne alınarak her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde

(http://www.fka.gov.tr) ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavını kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut başka bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sınavda başarılı bulunan tüm adaylar nihai işe davetleri yapılmadan önce güvenlik soruşturmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir

Kamuoyuna ilanen duyurulur. Bu yazımızda Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri, şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.