Eyüpsultan Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 25 zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Erkek ve kadın adaylar ilana başvuru yapabileceklerdir. Adaylar ilana 2 Temmuz 2018 ile 17 Temmuz 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Eyüpsultan Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Herhangi bir lisans programından mezun olan adayların geçerli KPDS/YDS İngilizce ve/veya Arapça sınavından en az (B) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olan adayların M.E.B.’den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.
Sıra NoKadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetKpssTürüKpssPuanı
1Zabıta MemuruGİH97Herhangi bir lisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPSSP3En az 65 puan
2Zabıta MemuruGİH1011Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPSSP93En az 65 puan
3Zabıta MemuruGİH102Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSSP93En az 65 puan
4Zabıta MemuruGİH91Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPSSP3En az 65 puan
5Zabıta MemuruGİH101Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.Erkek/KadınKPSSP93En az 65 puan
6Zabıta

Memuru

GİH93Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak.Erkek/KadınKPPSP3En az 65 puan

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu, (Belediyemiz internet sayfasında temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Başvuru özel şartlarında belirtilen sertifika fotokopisi.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. Adayların, 02.07.2018 – 17.07.2018 tarihleri arasında Belediyemizin kurumsal internet sitesinde (www.eyupsultan.bel.tr) yer alan başvuru formunu (Yönetmelik EK-2 Başvuru Formu) eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların, internetten doldurulan formun çıktısı ve istenilen diğer belgelerle birlikte Belediyemizin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları, KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları, 20.07.2018 tarihinden itibaren Belediyenin internet adresinden ilan edilir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile Sınav Yeri ve Tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilir.

Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları

Adayların hangi tarih ve saatte sınava girecekleri Belediyemiz web sayfasında ilan edilecek ve adayların başvuru formunda belirtilen cep telefonu numarasına SMS ve e-posta adreslerine bilgilendirme gönderilecektir.

Sözlü sınav 30-31.07.2018 tarihleri arasında saat 09.00 ve 14.00’da Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sınav Değerlendirmesi

Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.eyupsultan.bel.tr) ilan edilecektir. Listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu yazımızda Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan zabıta memuru alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye tarafından yayınlanan ilanlara Eyüpsultan Belediyesi iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER ZABITA MEMURU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, zabıta memuru konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan zabıta memuru duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.