Edirne ilimizde bulunmakta olan Enez Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında memur alımı yapacağını açıkladı. Enez Belediyesi ilan kapsamında ekonomist, zabıta memuru, itfaiye eri alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 9 memur alımı gerçekleştirilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

ENEZ BELEDİYESİ YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA İLE MEMUR ALIMI İLANININ İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADIEnez Belediyesi Memur Alımı İlanı 2018

Enez Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere ilk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Enez Belediyesi’nin boş bulunan Ekonomist, İtfaiye Eri, Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen itfaiye eri kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 ve 2018 Yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, ekonomist kadro unvanı için 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye eri kadrosuna atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.
SınıfıKadro

Unvanı

DerecesiAdediTaban

Puanı

CinsiyetKPSS

Puan

Türü

Eğitim DurumuDiğer Nitelik ve Şartlar
THEkonomist9350Kadın / ErkekKPSSP3Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinin birinden mezun olmak
GİHZabıta

Memuru

11360Kadın / ErkekKPSSP94Lise,Meslek Lisesi veya Dengi okul mezunu olmak.
GİHİtfaiye Eri11150Kadın / ErkekKPSSP94Lise,Meslek Lisesi veya Dengi okul mezunu olmak.En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
GIHİtfaiye Eri11250Kadın/

Erkek

KPSSP3Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi birinden mezun olmak,En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • İş Talep Formu ( Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet adresinden- www.enez.bel.tr temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • İtfaiye memuru kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfı sürücü belgesi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik edilebilir.

Başvuru Yeri, Tarihi ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

 1. Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 15.10.2018 gününden 16.10.2018 Salı günü saat 17.30’a kadar (saat 09:00-17:30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. İtfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır.
 3. Ekonomist kadrosu için başvurular şahsen veya iadeli taahütlü posta yoluyla yapılacaktır.
 4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

TC. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19/10/2018 tarihinde belediyemiz internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Enez Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 23.10.2018 Salı günü saat 09.00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için 23 10.2018 Sah günü saat 14 00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konulan:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
 • kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
 • İtfaiye eri sınavı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.
 • Uygulamalı sınav: kadro unvanına ilişkin mesleki bilvi ve vetene&in ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz

Zabıta memuru ve diğer memur unvanları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu yazımızda Enez Belediyesi tarafından yapılacak olan memur alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Enez Belediyesi iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.