Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile denetçi yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamında 5 denetçi yardımcısı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 1 Şubat 2023 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alımı 2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel İdari Hizmetler sınıfından 7. ve 8. dereceli Denetçi Yardımcılığı kadroları için (5 kişi) Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 16-17/03/2023 tarihlerinde Ankara’da, Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
 • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP48” puan türünden en az 80 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak, (100. sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 01/02/2023 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkocağı Caddesi No:2 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 01/02/2023 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığından veya www.enerji.gov.tr İnternet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 12/02/2023 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen İnternet adresinden ilan edilecek, sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi“, Denetim Hizmetleri Başkanlığınca elden verilecektir. Ayrıca, sınavla ilgili ayrıntılı bilgi: 0 312 212 64 20 (Dahili: 7454) numaralı telefondan alınabilir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Denetçi yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenler, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığına elden veya başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru formuna aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
 • Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 • 4 adet vesikalık fotoğraf.
 • Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya sadece elden başvurularda Başkanlıkça onaylı örneği.
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.
 • Özgeçmişi.

Başvuruların İncelenmesi

Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık İnternet sayfasında ilan edilir. Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir. Dilekçe ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Şekli ve Sınav Konuları

Denetim Hizmetleri Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı klasik usulde yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yazılı Sınavlar, Ekonomi (Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar, İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para-Banka, Uluslararası Ekonomi) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe) Muhasebe (Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) ve Kompozisyon konularında yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Denetçi yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Diğer Bilgiler

Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığımızın www.enerji.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav Giriş Belgeleri en geç sınav öncesi Denetim Hizmetleri Başkanlığından bizzat alınmalıdır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları da aynı şekilde Bakanlığımızın www.enerji.gov.tr. internet adresinden ilan edilecektir.

Adayların sınava girebilmeleri için, Sınava Giriş Belgeleri yanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; onaylı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanlarında bulunduranların durumu tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılır. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirleyici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bu yazımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacak olan denetçi yardımcısı alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş imkanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.