Emniyet Genel Müdürlüğü yani bilinen kısa adıyla EGM yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ilan kapsamında havacılık dairesi başkanlığına üç uçuş teknisyeni ve 10 helikopter makinisti alımı yapacaktır. Adaylar ilana 8 Kasım 2017 ile 17 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Alımı İlanı 2017

Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Havacılık Dairesi Başkanlığına 3 (üç) Uçuş Teknisyeni ve 10 (on) Helikopter Makinisti alınacaktır. Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu ve www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Nitelikleri” formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1 inci maddesindeki; ” Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup, bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,
 • Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamış sayılmak,
 • Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
 • Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvurusu

Adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

 1. Kimlik belgesi,
 2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 3. Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. Temel Teknisyen Sertifikaları,
 5. www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.
 6. Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerin başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.

Başvurular 08/11/2017 – 17/11/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Konuları ve Yeri

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

 • Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek

gerçekleştirilecektir.

Kesin Başarı Listesi

Kesin başarı listesinin oluşturulmasında adaylar, Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır. Ayrıca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

Sonuçlara Nasıl İtiraz Edilir?

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

Sınavı Kazananların Atanması

Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex1′ deki şartlara uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporunun Sağlık Şartları Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

NOT: Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır.

EK-1
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SÖZLEŞMELİ UÇUŞ TEKNİSYENİ VE HELİKOPTER MAKİNİSTİ OLARAK ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI VE ARANACAK ŞARTLAR
Alım TürüUnvanıAlınacak B irimBirim Sayıs ıTop. SayıADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR
CinsiyetGene l Şartlar/Teknik ÖzelliklerSağlık Şartları
657 sayılı DMK 4-B md.UÇUŞ

TEKNİSYENİ (Sözleşmeli)

Havacılık Daire s i Başkanlığı313E/KYükse köğretim Kurumlarının En Az Lisans Düzeyinde Eğitim Ve ren İlgili Bölümle rinden mezun olmak veya Çift motor Turbofan ve/ve ya turboprob tip intibakı bulunmak.Sağlık ş artları Ulus lararas ı Sivil Havacılık Te şkilatı’ nın (ICAO) Anne x1′ de ki ş artlara uygun olmak. Adaylar SINIF 1- UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerde n ke ndi imkanları ile te min e de ce kle rdir. (Sözlü ve /ve ya uygulamalı s ınava girme ye hak kazanan adayların s ınava ge lirke n yanında ge tirme si ge re kme kte dir.)
657 sayılı DMK 4-B md.HELİKOPTER MAKİNİSTİ (Sözleşmeli)Havacılık Daire s i Başkanlığı10S-70 tip intibakı bulunmak.

Bu yazımızda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca EGM tarafından yayınlanan tüm iş ilanlarına EGM İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.