Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile yurtdışı için sözleşmeli din görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamında 400 din görevlisi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 17 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 400 Din Görevlisi Alımı 2018

İlgi: a) 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/AMaddesi-Değişik Altıncı Fıkra,

b) 19.07.2012 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli

Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar,

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 15.11.2018 tarihli ve 127 sayılı Kararı.

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

Atama Yapılacak Kadroların
Bulunduğu YerUnvanıAdedi
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı TeşkilatıYurtdışı Sözleşmeli Personel

(Din Görevlisi)

400

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
 • Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
 • İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmi dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
 • İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
 • Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,
 • İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
 • Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 19.11.2018-17.12.2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurt dışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

2. Ek-2 Aday Bilgi Formu – Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

3. Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

4. Dini yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

5. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ (denklik belgesi olmayanların evrakları Başkanlığa gönderilmeyecek),

6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,

7. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için söz konusu diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi,

T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
10. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,

11. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,

b) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve başvuru tarihi bitimine kadar ilgili birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Din Hizmetleri Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız (disiliskiler@diyanet.gov.tr) elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç 31.12.2018 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde kargo ile göndereceklerdir.

d) Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik tarafından Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

Sınav İşlemleri

a) Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

b) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurt içinde veya ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

c) Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır. Sınav tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.

d) Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden öğrenebileceklerdir.

Sınav Konuları Nelerdir?

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

2) Genel Kültür, (30 puan)

3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Sınav İçin Kaynak Eserler Nelerdir?

SNKİTAP ADIYAZAR ADI (YAYINEVİ)
1Kur’an Yolu Türkçe Meal ve TefsiriKomisyon (DİB Yayınları)
2Tecvidli Kur’an Okuma RehberiDavut KAYA (DİB Yayınları)
3İlmihal I. ve II. CiltlerKomisyon (TDV Yayınları)
4Hz. Muhammed ve Evrensel MesajıProf. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
5Hadis UsülüProf. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
6Riyazü’s-SalihinEbü Zekeriyya en-Nevevi
7Yaşayan Dünya DinleriKomisyon (DİB Yayınları)
8Tefsir UsülüProf. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
9Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip maddeleriDiyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)
10633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

a) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.

b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

d) Atamalar, Ek-4 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

VIII- Diğer Hususlar

a) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

c) Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İletişim

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A

06800 Çankaya ANKARA

e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon : +90 312 295 75 63-69

Faks : +90 312 286 97 14

Başvuru Formunu İndirmek İçin TIKLAYIN

Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş İçin TIKLAYIN

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu TIKLAYIN

Sözleşmeli Din Görevlisi İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi TIKLAYIN

Bu yazımızda DİB tarafından yapılacak olan 400 din görevlisi alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara DİB iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER DİB HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, dib konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan dib duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.