Devlet memurlarının doğrudan yada bir aracı vasıtasıyla hediye almalarına yada alacakları hediyenin fiyatı veya türüne göre nasıl bir yasağın söz konusu olduğu konusunda bazı tereddütler görülmektedir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu “Hediye alma, menfaat sağlama yasağı” başlıklı 29. Maddesinde genel bir yasak getirmiş olmasına karşın, hediye alma yasağının kapsamını belirtmemiş olup, bu yetkiyi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bırakmıştır.  Yani memurların doğrudan yada dolaylı olarak hediye almaları yasaklanmış olup, bu yasağın kapsamı belirtilmemiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ise “hediye” kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını yada kararlarını etkileyen veya etkileme ihtimali olan, ekonomik değeri olsun ya da olmasın, doğrudan veya bir aracı vasıtasıyla kabul edilen her türlü eşya ve menfaat olarak tanımlanmıştır.Memurların Kabul Etmesi Yasak Olmayan Hediyeler Nelerdir?

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, kamu görevlilerinin hediye alma yasağı kapsamında bulunmayan hususlara yine ayrı olarak yer verilmiştir. Buna göre;

-Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışların,

  • Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya benzerlerinin,
  • Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyelerin,
  • Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyelerin,
  • Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünlerin

memur tarafından kabul edilmesi yasak değildir.

Memurların Kabul Etmesinin Yasak Olduğu Hediyeler Nelerdir?

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik;

  • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
  • Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemleri,
  • Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeleri,
  • Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve kredileri

hediye alma yasağı kapsamında değerlendirmiştir.

Amir Memurdan Hediye Alabilir Mi?

Devlet Memurları Kanunu, amirin maiyetinde bulunan memurdan yada memurun amirinden özel bir menfaat temin edecek bir talepte bulunması yada hediye alması yasaktır. Bu durum 657 sayılı Kanun kapsamında açıkça belirtilmiştir.

Memurlar Yurt Dışından Hediye Alabilirler Mi?

Devlet memurlarının yurt dışından hediye alıp alamayacakları uzun zamandır tartışılan bir konu. Ancak bu durum Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu Kanun, Devlet memurlarının; milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmelerini zorunlu tutmuştur (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç).

Yukarıda bahsettiğimiz bu düzenlemeye göre devlet memurları protokol ve nezaket kuralları çerçevesinde reddetmeleri mümkün olmayan hediyeleri kabul etmeleri uygun bulunmuştur. Ancak değeri asgari ücretin 10 katını aşan hediyelerin bir ay içerisinde kurumlarına teslimi gerekmektedir.

Memurların Hediye Alma Yasağını İhlal Etmesinin Cezası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,” fiilini işleyen memurlara kademe ilerlemesin durdurulması cezası verilmesine hükmetmiştir. Buna göre, hediye alma yasağına aykırı davranarak hediye kabul eden memurlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi mümkün olabilmektedir. Bunun yanında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda, kanunun daha ağır bir cezaya gerek duymadığı durumlarda haksız mal edilene, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 milyon TL’ye kadar ağır para cezası verilebileceğine karar kılınmıştır.


DİĞER KAMU HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, kamu konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan kamu duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.