Adana ilimizde yer alan, ülkemizin en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Çukurova Üniversitesi, yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda işçi alımı yapacağını açıkladı. Çukurova Üniversitesi işçi alımı ilanı kapsamında 215 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Adaylar ilana 29 Haziran 2023 ile 3 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, tarihleri ve başvuru formu gibi ilan detayları yazımız devamındadır.

Çukurova Üniversitesi 215 Sürekli İşçi Alımı İlanı 2023

Çukurova Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Balcalı Hastanesi) biriminde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır. Şartları taşıyan adayların, 29.06.2023-03.07.2023 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.Başvuru şartları nelerdir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak),
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
 • Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
 • Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. Ataması yapılacak işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürüteceklerdir.

* Hasta bakımı ve temizliği hizmet (Hastane) türünde istihdam edilecek personel için; Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

*Ayrıca, yine bu hizmet türünde istihdam edilecek personel de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sadece noter kurasıyla belirlenecektir.

* Temizlik Görevlisi mesleği için; en az İlköğretim mezunu olmak, en çok Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

* Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) mesleği için en az ön lisans mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir). 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

* Ayrıca Temizlik Görevlisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi hizmet türlerinde istihdam edilecek personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesi uyarınca sadece noter kurasıyla belirlenecektir.

A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

* 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak)

* 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulanmamak.

* Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

* Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10’dan fazla, 10’dan az olmaması gerekmektedir.

Kura İşlemleri

*Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Balcalı Hastanesi) istihdam edilmek üzere; temizlik hizmetleri, Koruma ve güvenlik hizmetleri ile Hasta bakımı ve temizliği hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın noter kurasıyla belirlenecektir.

*Talep şartlara uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek ada y doğrudan kurayla belirlenecektir.

*Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacaktır.

*Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 23 Temmuz 2023 Perşembe günü Saat:09:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini canlı yayın adresinden izleyebilecektir.

*Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır. Kura çekimi süreci Üniversitemizin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanacaktır.

*Yapılan başvurular sonucunda asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

*Kura sonucu belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi feshedilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

*Adaylar kura sonucunun açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Belge Teslim İşlemleri

* Kura sonucuna göre yerleşen adaylar Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığı İşçi ve Sözleşmeli Birimine şahsen teslim edeceklerdir.

*Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

* Taleplere ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

Adaylardan istenilen belgeler nelerdir?

 1. Başvuru Formu
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı (devlet memuriyeti) olan kabul edilir)
 4. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devletten alınmış barkodlu/karekodlu belge) çıktısı kabul edilir)
 5. Fotoğraf (2 adet)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devletten alınmış barkodlu/karekodlu belge) çıktısı kabul edilir)
 7. 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.
 8. Sağlık Raporu

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Bu yazımızda Çukurova Üniversitesi tarafından yayınlanan 215 işçi alımı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. İlan hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.