Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu ilan ile taşra teşkilatına 4 bin infaz koruma memuru alımı yani İKM alımı yapacağını açıkladı. 4 bin İKM alımı uzman erbaşlar arasından yapılacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak olan 4 bin İKM alımı için adayların en az 2 sene uzman erbaşlık yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların 20 Kasım itibari ile istifa etmiş olmaları ve 35 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 ile 23 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınava katılacak adaylar da 30 Aralık tarihinde ilan edilecek. Ayrıca sözlü sınav tarihi de 16 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Koruma Memuru Alımı İlanı 2016

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Geçici 10. maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumlan sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak 4.000 infaz ve koruma memuru alımı yapılacaktır. Bu pozisyonlara başvuracak adaylarda merkezi sınav şartı uygulanmayacaktır.İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Pozisyonuna Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)
 • Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 170 cm.’den kısa boylu olmamak,
 • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak,

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca onaylı örneği, uzman erbaş olarak çalıştıklarını gösterir hizmet belgesi ve son görev yerinden alacakları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmış olduklarını ve kendi istekleri ile sözleşmelerini feshettiklerini gösterir belge ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir. Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

İnfaz Koruma Memurluğu Sınavı Yeri

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

Boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 30 Aralık 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Boy-kilo ölçümüne katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Boy ve Kile Ölçümü

Boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. İnfaz ve koruma memurları için boy ve kilo ölçümü 04 Ocak 2017 tarihinde yapılacaktır. Başvuru sayısı sebebiyle boy kilo ölçümünün bir günde bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda müteakip günlerde de boy kilo ölçümüne devam edilecek ve hangi günlerde boy kilo ölçümü yapılacağı komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet), vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü Sınav Tarihi

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi adayların sözlü sınavda aldıkları puanlara göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

 • İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
 • Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesinde belirtilen süre içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve 30/06/2017 tarihine kadar yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Aynı komisyon içerisinde yedek olarak yerleşebilecek adayın bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler arasından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılacaktır.
 • Kura usulüyle yerleştirme yapılması durumunda kura işlemine daha önce asil veya yedek olarak yerleştirmesi yapılan ancak süresi içinde görevine başlamayan ya da kendi isteği ile sözleşmesini feshetmiş olanlar başvuramayacaktır. Kura işlemine ilişkin esaslar, başvuruların alınması ve kura ile yerleştirme yapılacak komisyonlar daha sonra Genel Müdürlük internet sitesi www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Kura usulüne ilişkin herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvuru Formu

Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. Adaylar ilanda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.

Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alımı Başvurusu Formu İçin TIKLAYIN

CEZA İNFAZSÖZLEŞMELİ

İ.K.M.

TOPLAM
SINAVI YAPACAK KOMİSYONKURUMUNUN BAĞLICEZA İNFAZ KURUMU
OLDUĞU KOMİSYON
4.000
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4070
ADANAADANAAdana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
AFYONKARAHİSARAFYONKARAHİS

AR

Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2525
AĞRIAĞRIAğrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu8080
AKHİSARAKHİSARAkhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
AKSARAYAKSARAYAksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu5050
AKŞEHİRAKŞEHİRAkşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
ALANYAALANYAAlanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
AMASYAAMASYAAmasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
ANTALYAANTALYAAntalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3060
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
ARDAHANARDAHANArdahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
ARTVİNARTVİNArtvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
AYDINAYDINAydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
BAFRABAFRABafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
Silivri 1 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15145
Silivri 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri 3 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri 4 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
BAKIRKÖYBAKIRKÖYSilivri 5 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri 6 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri 7 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri 8 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu25
BALIKESİRBALIKESİRBalıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1050
BANDIRMABANDIRMABandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
BARTINBARTINBartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu55
BATMANBATMANBatman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
BAYBURTBAYBURTBayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
BİLECİKBİLECİKBilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
BİNGÖLBİNGÖLBingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
BİTLİSBİTLİSBitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3040
Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu10
BOLUBOLUBolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2045
Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu25
BURDURBURDURBurdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
BURHANİYEBURHANİYEBurhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
BURSABURSABursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2550
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu25
CEYHANCEYHANCeyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
ÇANKIRIÇANKIRIÇankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
ÇORUMÇORUMÇorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2525
DENİZLİDENİZLİDenizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2550
Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu25
DİNARDİNARDinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
DİYARBAKIRDİYARBAKIRDiyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30120
Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu60
Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu80120
MALATYADİYARBAKIRDiyarbakır Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu20
DOĞUBAYAZITDOĞUBAYAZITDoğubayazıt T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu8080
DÜZCEDÜZCEDüzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu5050
EDİRNEEDİRNEEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30100
ELAZIĞELAZIĞElazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu35
Elazığ Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu35
ELBİSTANELBİSTANElbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
EREĞLİ (KONYA)EREĞLİ (KONYA)Ereğli(Konya) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
ERMENEKERMENEKErmenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
ERZİNCANERZİNCANErzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1540
ERZURUMERZURUMErzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu25
ESKİŞEHİRESKİŞEHİREskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2525
FETHİYEFETHİYESeydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
Gaziantep E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30100
GAZİANTEPGAZİANTEPGaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu40
GİRESUNGİRESUNGiresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
GÜMÜŞHANEGÜMÜŞHANEGümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
HAKKARİHAKKARİHakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
HATAYHATAYHatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
IĞDIRIĞDIRIğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
İSPARTAİSPARTAIsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
İNEBOLUİNEBOLUİnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
İSKENDERUNİSKENDERUNİskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10110
İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu20
İZMİRİZMİRİzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu20
İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
İSTANBUL ANADOLUÜmraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1070
Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
İSTANBUL

ANADOLU

Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu10
KAHRAMANMARAŞKAHRAMANMA

RAŞ

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
KARABÜKKARABÜKKarabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
KARAMANKARAMANKaraman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
KARSKARSKars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu5050
KASTAMONUKASTAMONUKastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
KAYSERİKAYSERİKayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3060
Kayseri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
KIRIKKALEKIRIKKALEKırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2035
Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
KIRKLARELİKIRKLARELİKırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
KİLİSKİLİSKilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu6060
KOCAELİKOCAELİKocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu2065
Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu15
Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
KONYAKONYAKonya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
KOZANKOZANKozan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
KÜTAHYAKÜTAHYAKütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
MANİSAMANİSAManisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1030
Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
MARDİNMARDİNMardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
MERSİNMERSİNMersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
MİDYATMİDYATMidyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3535
MUĞLAMUĞLAMuğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
MUŞMUŞMuş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4545
NAZİLLİNAZİLLİNazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
NEVŞEHİRNEVŞEHİRNevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
NİĞDENİĞDENiğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
OLTUOLTUOltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
ORDUORDUOrdu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1010
OSMANİYEOSMANİYEOsmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3070
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu40
ÖDEMİŞÖDEMİŞÖdemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
PATNOSPATNOSPatnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu7070
RİZERİZERize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
SAKARYASAKARYASakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
SALİHLİSALİHLİSalihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
SEYDİŞEHİRSEYDİŞEHİRSeydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
SİİRTSİİRTSiirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu5050
SİLİFKESİLİFKESilifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3045
Anamur T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
SİNOPSİNOPSinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2525
SİVASSİVASSivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2525
SİVEREKSİVEREKSiverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu4040
SÖKESÖKESöke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu1515
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2050
ŞANLIURFAŞANLIURFAŞanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
ŞIRNAKŞIRNAKŞırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu7070
TARSUSTARSUSTarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2075
Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu20
Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu15
TAVŞANLITAVŞANLITavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu2020
TEKİRDAĞTEKİRDAĞTekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30120
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu30
TOKATTOKATTokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
TRABZONTRABZONTrabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
UŞAKUŞAKUşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
ÜNYEÜNYEÜnye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3535
VANVANVan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu65100
Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu35
ERCİŞVANVan Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3080
Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu50
VEZİRKÖPRÜVEZİRKÖPRÜVezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030
YOZGATYOZGATYozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu5050
ZİLEZİLEZile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu55
ZONGULDAKZONGULDAKZonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu3030

 

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 4 bin infaz koruma memuru alımı ilanı için başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Ceza ve Tevkifevleri iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.