Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında 175 işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilan kapsamında temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapacaktır. Adaylar ilana 18 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 İşçi Alımı İlanı 2023

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen unvanlarda sürekli işçi alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tairihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
 • Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi), Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir?)
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
 • Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.
 • İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.
 • İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-smav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
 • Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.
 • Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14.10.2023-18.10.2023 talihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Kura İşlemleri ve Esasları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda merkezde Personel Genel Müdürlüğü tarafından taşrada ise Valilik/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü Sınav İçin Belge Teslim İşlemleri

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde daha soma ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

Sözlü Sınav İşlemleri

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarım belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten soma belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan soma 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten soma yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakım posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar merkezde Personel Müdürlüğüne, taşrada ise ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha soma belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alman adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 175 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MESLEK KOLU KONTENJAN DAĞILIMI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
BİRİMİ (MERKEZ-TAŞRJKADRO ÜNVAMESLEK KOLADEDİÇALIŞMA PERİYODUÖĞRENİM DURUMUSERTİFİKASAĞLIK DURUMUYAŞ SINIRIALIM ŞEKLİKURA TARİHİ VE SAATİ
MERKEZSÜREKLİ İŞÇİTEMİZLİK GÖREVLİSİ15Belirsiz Süreli (Daimi)En az ilköğretim Mezunu18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ADANASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ADIYAMANSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli

(Daimi)

En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
AĞRISÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

5aat:10:00

AKSARAYSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat;10:00

ANKARASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Sila hlı)

6Belirsiz Süreli

(Daimi)

En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.İS yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ANTALYASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

5Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu [Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

AYDINSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak518® sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.İS yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:ÜO

BARTINSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

BATMANSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak. .18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

BAYBURTSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

BİLECİKSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahtı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

BOLUSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşı nd an gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

BURSASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
ÇANAKKALESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 ya şen t tarnamlam tş o Imak ve so n başvu ru ta rihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

DENİZLİSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu [Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

DİYARBAKIRSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

EDİRNESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ELAZIĞSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ERZİNCANSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Öze! Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
ESKİŞEHİRsürekli işçiGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

GÜMÜŞHANESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

HAKKARİSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

5Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 saydı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

HATAYsürekli işçiGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

8Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.İS yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

İĞDIRSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
BİRİMİ (MERKEZ-TAŞRjKADRO ÜNVAMESLEK KOLADEDİÇALIŞMA PERİYODUÖĞRENİM DURUMUÖZEL ŞARTLARSAĞLIK DURUMUYAŞ SINIRIALIM ŞEKLİKURA TARİHİ-SAATİ
İSPARTASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahtı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

İSTANBULSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

13Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5 IBS sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itIba tiyle 40 yaşın da n gü n a İmam ış o ImakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
İZMİRSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

9Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itıbarıyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

KAHRAMANMARAŞSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahtı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

KARABÜKSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kas: m 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

KASTAMONUSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gü n almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
KÜTAHYASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
MALATYASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşın t tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2013 Çarşamba

Saat: 10:00

MARDİNSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirlilen sağlık şartlarına haiz olmak.İS yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

MERSİNSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Use ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

MUĞLASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyi e 40 ya ştn dan gü n a imam tş o (ma kKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

MUŞSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

NİĞDESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 saydı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşı nr ta marnlamış olmak ve son başvuru tarihi it İba riy 1 e 40 yaşın da n gü n a İma mış o İma kKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

ORDUSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVE Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
OSMANİYESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

6Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 ya ştn ı tama mismiş o ima k ve so n başvu ru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

RİZESÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Eleman: Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 4ü yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

SAMSUNSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle «Oyasından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

SİVASSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

ŞANLIURFASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
ŞIRNAKSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanundu belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itlbariy1e40yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
TOKATSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını ta marnlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

TUNCELİSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVE Kastm 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

UŞAKSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

4Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı özel Güvenlik Eleman: Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

VANSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

3Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu [Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve sen başvuru tarihi itibariyle 4ü yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAV6 Kasım 2023 Çarşamba

Saat:10:00

YALOVASÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

1Belirsiz Süreli

(Daimi)

En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silah!: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba Saat:10:00
ZONGULDAKSÜREKLİ İŞÇİGÜVENLİK GÖREVLİSİ

(Silahlı)

2Belirsiz Süreli (Daimi)En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi)Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmakKURA-SÖZLÜ SINAVS Kasım 2023 Çarşamba

Saat: 10:00

I TOPLAM175

Bu yazımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan 175 işçi alımı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan işçi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.