Manisa ilimizde yer almakta olan Celal Bayar Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Celal Bayar Üniversitesi ilan kapsamında hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri ve fizyoterapist alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (014 nitelik kodlu Sağlık Teknikeri ve 015 nitelik kodlu Fizyoterapist döner sermaye gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan adaylar için yaptırtılacaktır)

2- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

NİTELİK

KODU

UNVANIADETARANILAN NİTELİKLER
001Hemşire1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl Pediatri servisi deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
002Hemşire1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Göğüs Hastalıkları Servis deneyimi ve Kemoterapi, Bronkoskopi deneyimine sahip olmak.
003Hemşire1 (bir)Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Yeni doğan Yoğun Bakım ve Pediatri Yoğun Bakım deneyimine sahip olmak, Ventilatör cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
004Hemşire1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Cerrahi Yoğun Bakım ve en az 1 (bir) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane deneyimine sahip olmak, Acil Obstretik Bakım Eğitimi almış olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
005Hemşire1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl İç Hastalıkları Servisi ve Hematoloji hastalarına kemoterapi uygulama deneyimine sahip olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
006Hemşire1 (bir)Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli olmak, CRRT (Sürekli Renal Replasman Tedavisi) cihazı kullanabilme sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
007Hemşire10

(on)

Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
008Hemşire5 (beş)Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak, Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
009Hemşire5 (beş)Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak, Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
010Ebe1 (bir)Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak, Hemşirelik Yeterlilik Belgesine sahip olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 4 (dört) yıl Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli olmak, CRRT ( Continuous Renal Replacement Therapies) Cihazı kullanabilme sertifikası ve Ventilatör Cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.
011Ebe1 (bir)Sağlık Yüksekokullarının Ebelik lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 3 (üç) yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi ve Doğumhane deneyimine sahip olmak, NRP (Neonatal Resuscitation Program) Sertifikası ve Gebe Eğitimci Sertifikasına sahip olmak.
012Sağlık

Teknisyeni

1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinde en az 1 (bir) yıl Endovasküler Cerrahi, Girişimsel Anjio işlemlerinde deneyimli olmak ve C Kollu Skopi Cihazı kullanabilme sertifikasına sahip olmak.
013Sağlık

Teknisyeni

1 (bir)Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Yetişkin Acil Servislerinde en az 5 (beş) yıl, Çocuk Acil Servislerinde en az 2 (iki) yıl deneyimli olmak, İlk Yardımcı Sertifikasına sahip olmak.
014Sağlık Teknikeri1 (bir)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümünden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Radyoloji Bölümlerinde en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak, Cihaz çekimleri (MR, BT, RÖNTGEN, SKOPİ) konusunda eğitim ve deneyim sahibi olmak, Magnetom Avanto Eğitim sertifikasına sahip olmak, Magnetom C Eğitim sertifikasına sahip olmak.
015Fizyoterapist1 (bir)Fakültelerin veya Yüksekokulların Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümlerinden mezun olmak, 3. Basamak Üniversite Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ünitelerinden deneyimli olmak, Temel Artroplasti Kursu ve Mekanik Ventilasyon Eğitim Programına katılmış olmak, Algoloji Kursu Katılım Sertifikasına sahip olmak.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasında (www.mcbu.edu.tr) yayınlanan ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan başvuru formu doldurulacaktır)
 • Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. e-devlet üzerinden alınan barkotlu öğrenim belgesi de teslim edilebilir.)
 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
 • Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların; ilan şartında belirtilen servis ya da alanda, en az ilanda istenen süre kadar çalıştığını gösterir şekilde çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak kaşeli-imzalı deneyim belgesi / Üniversite Hastanelerinden alınacak deneyim belgelerinin ilgili kurumun elektronik evrak kayıt sisteminden tarih ve sayı numarası almış şekilde olması gerekmektedir.)
 • Başvurulan nitelik kodunun Aranan Nitelikler bölümünde istenmişse, sertifika ve eğitim belgesi (aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

Bu yazımızda Celal Bayar Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.