Bingöl Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 16 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Bingöl Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak
 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak
 • En az 3 (üç ) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak ve belgelendirmek
UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ADET
AVUKATAHS61

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru YeriBingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire

Başkanlığı / BİNGÖL – (426) 216 00 12

Başvuru Tarihi31.12.2017 – 16.01.2018
Yazılı Sınav Yeri ve TarihiBingöl Üniversitesi Rektörlüğü – 07.02.2018
Sözlü Sınav Yeri ve TarihiBingöl Üniversitesi Rektörlüğü – 05.03.2018
 • Başvuru sırasında adaylardan talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sayfasından temin edilebilir)
 • Üç adet vesikalık fotoğraf
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 • KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı
 • Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği
 • Özgeçmiş
 • Mesleği ile ilgili fiilen çalıştığına dair onaylı deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü Evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

Yazılı Sınav Konuları

 1. Anayasa Hukuku
 2. Medeni Hukuk
 3. Borçlar Hukuku
 4. Ticaret Hukuku
 5. Medeni Usul Hukuku
 6. İcra ve İflas Hukuku
 7. İdare Hukuku
 8. İdari Yargılama Hukuku
 9. Ceza Hukuku
 10. Ceza Usul Hukuku
 11. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 12. 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat

Sınavın Değerlendirilmesi

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sözlü Sınav Konuları

Sınavda adaylar;

 • Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan Yönetmeliğin 10. maddesinde yer alan sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemiz www.bingol.edu.tr sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verildiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Avukatlık Kadrosuna Atanma İşlemleri

Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, Avukat kadrosuna atanırlar. Adayların Avukat kadrolarına atanmaları, giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarısı dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Atamaları yapılmış ise bu atamaları iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. maddesi hükümleri uygulanır.

Bu yazımızda Bingöl Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.