Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ilan kapsamında 120 personel alımı yapacaktır. Kurum ilan kapsamında; arkeolog, restoratör, müze araştırmacısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 18 Ekim 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 120 Personel Alımı İlanı 2019

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde 20 arkeolojik kazı projesinin desteklenmesine ilişkin yapılan iş birliği sözleşmesi kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve altıncı fıkraları uyarınca proje süresince çalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeolog ve 17 adet Müze Araştırmacısı unvanlı sözleşmeli pozisyonu için lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması, 20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için mesleki uygulama sınavıyla, toplam 120 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞMA YERLERİ VE ADETLERİ

ARKEOLOG (83)

NOKAZI PROJESİ ALANIADET
1Antalya Patara (Roma ve Bizans)5
2Antalya Side (Roma)3
3Antalya Olympos (Roma ve Bizans)1
4Burdur Kibyra (Roma)6
5Çanakkale Assos (Grek, Roma ve Bizans)5
6Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans)4
7Çanakkale Parion (Grek, Roma ve Bizans)5
8Denizli Laodikeia (Roma)5
9Denizli Tripolis (Roma)4
10Diyarbakır Zerzevan Kalesi (Roma)4
11Gaziantep Zeugma (Roma)4
12Isparta Pisidia Antiokheia (Roma ve Bizans)6
13İzmir Teos (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans)5
14Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu)1
15Mersin Anemurium (Roma ve Bizans)5
16Muğla Euromos (Roma)5
17Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler)1
18Muğla Knidos (Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans)5
19Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler)5
20Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ)4
TOPLAM83

RESTORATÖR (20)

NOKAZI PROJESİ ALANIADET
1Antalya Patara (Roma ve Bizans)1
2Antalya Side (Roma)1
3Antalya Olympos (Roma ve Bizans)1
4Burdur Kibyra (Roma)1
5Çanakkale Assos (Grek, Roma ve Bizans)1
6Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans)1
7Çanakkale Parion (Grek, Roma ve Bizans)1
8Denizli Laodikeia (Roma)1
9Denizli Tripolis (Roma)1
10Diyarbakır Zerzevan Kalesi (Roma)1
11Gaziantep Zeugma (Roma)1
12Isparta Pisidia Antiokheia (Roma ve Bizans)1
13İzmir Teos (Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans)1
14Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu)1
15Mersin Anemurium (Roma ve Bizans)1
16Muğla Euromos (Roma)1
17Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler)1
18Muğla Knidos (Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans)1
19Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler)1
20Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ)1
TOPLAM20

MÜZE ARAŞTIRMACISI (17)

NOKAZI PROJESİ ALANIADET
1Antalya Olympos (Roma ve Bizans)4
2Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans)1
3Denizli Laodikeia (Roma)1
4Gaziantep Zeugma (Roma)1
5Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu)4
6Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler)4
7Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler)1
8Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ)1
TOPLAM17

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 • Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2- ÖZEL ŞARTLAR:

a- Arkeolog:

 • Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
 • En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

b-Müze Araştırmacısı

 • Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak,
 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
 • En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)

c- Restoratör

 • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser Koruma programlarından lisans ya da ön lisans programından veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da ilgili programlardan mezun olmayıp bu programların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
 • Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
 • En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
 • Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
 2. Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 5. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
 7. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.
 8. Başvuracağı pozisyona ilişkin özel şartlarda istenen belgeler.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 18/10/2019 saat: 18.00’dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar sadece bir pozisyon ve kazı alanı için başvuru yapacaktır.

Sınav ve Yerleştirme İşlemleri

Başvuru formları ile istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel sınav yapılmaksızın alınacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyonlar için sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve sınava katılacak olan adayların isim listesi Kurumumuz https://www.ayk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır. Restoratör unvanlı pozisyonlar için mesleki uygulama sınavı takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Sınav KonularıYerTarihSaat
1. Konservasyon terminoloji

2. Belgeleme ve hasar tespiti

3. Yöntem ve teknik

4. Uygulama

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. TBMM Binası yanı Ulus/Ankara04-05-06 Kasım10:00/17:00

Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

Kazananların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.ayk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında istenen belgeler haricinde, Kurumumuzun resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, elden teslim edeceklerdir.

Bu yazımızda Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.